SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Zirai Kazanç Ölçü ve Tarifleri Nelerdir?

Zirai Kazanç Ölçü ve Tarifleri Nelerdir?

Cevap: Zirai kazanç ölçüleri, yıllık istihsal değeri, götürü gider emsali, ortalama randıman miktarı, ortalama işçilik tutarı, ortalama maliyet bedeli ile ortalama satış fiyatından terekküp eder.

1. Yıllık istihsal değeri: Ortalama randıman ve ortalama satış fiyatı ölçülerine göre her ziraat biriminden bir yılda elde edileceği hesaplanan mahsul değerinin işletmede veya işletmelerde mevcut ziraat birimi sayıları ile çarpılması suretiyle bulunacak değerlerin toplamıdır.

2. Götürü gider emsali: Büyük ve küçükbaş hayvanlar (kümes hayvanları dahil) ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı için % 80; diğer ziraî mahsuller ile ziraat makine ve aletleriyle başka çiftçilerin ziraî istihsal işlerinin yapılması karşılığında alınan ücretler için % 70'tir.

3. Ortalama randıman miktarı: Ziraat birimlerinin her bir çeşidinden elde edileceği tahmin olunan ortalama mahsul miktarıdır.

4. Ortalama işçilik tutarı: Ziraat birimlerinin her bir çeşidine isabet eden ortalama işçilik gideri tutarıdır.

5. Ortalama maliyet bedeli: Ziraat birimi başına elde edilecek mahsul için yapılması gereken ortalama giderlerin toplamıdır.

 6. Ortalama satış fiyatı: Zirai mahsullerin ticari teamüle göre beher satış biriminin VUK 46 ncı maddenin (d) bendi esasları dairesinde tesbit olunan satış fiyatıdır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(21.10.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM