SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İştirakten Elde Edilen Kar Payının Muhasebeleştirilmesi

İştirakten Elde Edilen Kar Payının Muhasebeleştirilmesi

Cevap: Örnek: ABC A.Ş. sermayesine yüzde 49 ortak olduğu bir şirketten 20XX yılında 100.000 TL kar payı almıştır. Söz konusu tutar banka aracılığı ile ABC A.Ş.’nin hesabına yatırılmıştır.

-------------------------------------------------/-----------------------------------

102 BANKALAR HS.   100.000

                                   640 İŞTİRAKLERDEN TEM.GEL.HS.   100.000

Temettü geliri kaydı

-------------------------------------------------------------------------------------

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde iştirak kazancı istisnası tanımlanmıştır. Bu bent uyarınca, kurumların, tam mükellef başka bir kuruma iştirak etmeleri ve bu kurumdan kar payı (iştirak kazancı) elde etmeleri durumunda, bu kazanç kurumlar vergisinden istisna olarak kabul edilmektedir. Kar payını elde eden kurumun tam veya dar mükellef olmasının ise bir önemi bulunmamaktadır. Ancak fonların katılma belgeleri ve yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar payları istisna olarak değerlendirilemez.

Buna göre 640 hesapta izlenen 100.000 TL gelir kurumlar vergisi matrahından beyanname üzerinde ayrıca indirim konusu yapılacaktır. Bir başka deyişle kurumlar vergisi matrahı 500.000 TL ise 100.000 TL’nin düşülmesiyle birlikte matrah 400.000 TL olacaktır.

-------------------------------------------------/-----------------------------------

640 İŞTİRAKLERDEN TEM.GEL.HS.   100.000

                                690 DÖN.KAR ZARARI.HS.                     100.000

Gelir hesaplarının kapatılması

-------------------------------------------------------------------------------------

4) Tevkifata tabi olmayan ücretler nelerdir?

Cevap: Aşağıda yazılı hizmet erbabının ücretleri hakkında vergi tevkif usulü cari olmaz:

1. Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı

2. GVK 16'ncı maddede yazılı istisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri;

3. Maliye Bakanlığı'nca yıllık beyanname ile bildirilmesinde zaruret görülen ödemeler

Bunlar gelirlerini, yıllık beyanname ile bildirirler.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(17.08.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM