SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Gelir Vergisi Beyannamesinde Zarar Kara Mahsup Olur Mu?

Gelir Vergisi Beyannamesinde Zarar Kara Mahsup Olur Mu?

Cevap: Toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan (80'inci maddede yazılı diğer kazanç ve iratlardan doğanlar hariç) diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup edilir. Bu mahsup neticesinde kapatılmayan zarar kısmı, müteakip yılların gelirinden indirilir. Arka arkaya beş yıl içinde mahsup edilmeyen zarar bakiyesi müteakip yıllara naklolunamaz.

Menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında, gider fazlalığından doğanlar hariç, sermayede vukua gelen eksilmeler zarar addolunmaz.

Tam mükellefiyette yurt dışı faaliyetlerden doğan zararlar faaliyette bulunulan ülkenin vergi kanunlarına göre beyan edilen vergi matrahlarının (zarar dahil) her yıl o ülke mevzuatına göre denetim yetkisi verilen kuruluşlarca rapora bağlanması ve bu raporun aslı ile tercüme edilmiş bir örneğinin Türkiye'deki ilgili vergi dairesine ibrazı halinde mahsup edilebilecektir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(08.08.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM