SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yurt Dışına Hizmet Veren İşletmelerde Çalışanlara Ait Gelir Stopaj Vergisi İndirimi Nasıl Uygulanır?

Yurt Dışına Hizmet Veren İşletmelerde Çalışanlara Ait Gelir Stopaj Vergisi İndirimi Nasıl Uygulanır?

Cevap: GV Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan indirim kapsamındaki faaliyet alanlarında hizmet veren işverenlerin, destek personeli hariç olmak üzere, münhasıran bu faaliyetler için istihdam ettikleri ve fiilen bu işleri ifa eden hizmet erbabına ödedikleri ücretler üzerinden hesaplanan vergiden, işverenin bu faaliyetlerinden sağladığı hasılatın %85'inin yurt dışından elde edilmiş olması ve fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şartıyla, her bir çalışan için faaliyetin yapıldığı yılın ocak ayına ait asgari ücretin safi tutarının GV Kanununun 103 üncü maddesindeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir diliminde yer alan oranla çarpılmasıyla bulunan indirim tutarı mahsup edilir.

Bu indirim, yıl içinde vergilendirme dönemleri itibarıyla tahsil edilen vergilerin, söz konusu maddede yer alan şartların gerçekleşmesi hâlinde, takvim yılına ilişkin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihten sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergilerden mahsup edilmek suretiyle uygulanır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(20.05.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM