SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Vergi Yasaları Açısından Daimi Temsilci Ne Demektir?

Vergi Yasaları Açısından Daimi Temsilci Ne Demektir?

Cevap: Daimi temsilci, bir hizmet veya vekalet akdi ile temsil edilene bağlı olup, onun nam ve hesabına muayyen veya gayrimuayyen bir müddetle veya müteaddit ticari muameleler ifasına yetkili bulunan kimsedir.

Aşağıda yazılı kimseler, başkaca şartlar aranmaksızın temsil edilenin daimi temsilcisi sayılırlar.

1. Ticari mümessiller, tüccar vekilleri ve memurları ile Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre acenta durumunda bulunanlar;

2. Temsil edilene ait reklam giderleri hariç olmak üzere, giderleri devamlı olarak kısmen veya tamamen temsil edilen tarafından ödenenler;

3. Mağaza veya depolarında temsil edilen hesabına konsinyasyon suretiyle satmak üzere devamlı olarak mal bulunduranlar.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

 

(11.04.2022)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM