SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Özel bir dernek kurmak üzereyiz. Derneğimizin yapacağı faaliyetlerin KDV’den istisna olup olmadığını öğrenmek istiyoruz?

Özel bir dernek kurmak üzereyiz. Derneğimizin yapacağı faaliyetlerin KDV’den istisna olup olmadığını öğrenmek istiyoruz?

 

Soru:

 

Özel bir dernek kurmak üzereyiz. Derneğimizin yapacağı faaliyetlerin KDV’den istisna olup olmadığını öğrenmek istiyoruz?


Cevap:
3065 sayılı Kanununun 1/3-g bendinde “Genel ve Katma Bütçeli İdarelere, İl özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri katma değer vergisine tabidir.” hükmü yer almaktadır.
Öte yandan, söz konusu Kanun’un Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar başlıklı 17’inci maddesinin “1. Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar:” başlıklı bölümünde; “Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların:
a) İlim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetleri,
b) Tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları ile spor tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetleri,” nin istisna kapsamına alındığı belirtilmiştir.
 
Yukarıdaki açıklamalara göre, Derneğinizin kamu menfaatine yararlı dernekler arasında yer almaması nedeniyle Katma Değer Vergisi Kanununun 17’nci maddesinde belirtilen istisna hükümlerinden faydalanması mümkün değildir.
 
Ayrıca, Derneğinizin piyasadan yapacağı her türlü mal ve hizmet alımları, aynı Kanunun 28’inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden yayımlanan kararname eki kararda belirtilen oranlarda katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(29.12.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM