SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Grup firmamıza kredi kullandıracağız. Konuyu Kurumlar Vergisi ve KDV yönünden değerlendirir misiniz?

Grup firmamıza kredi kullandıracağız. Konuyu Kurumlar Vergisi ve KDV yönünden değerlendirir misiniz?

 

Soru:

 

Grup firmamıza kredi kullandıracağız. Konuyu Kurumlar Vergisi ve KDV yönünden değerlendirir misiniz?


Cevap:
a) Kurumlar Vergisi Yönünden:
 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde hangi kurumların kazançlarının kurumlar vergisine tabi olacağı sayılmış olup, anılan maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile sermaye şirketlerinin kazançlarının kurumlar vergisine tabi olacağı belirtilmiş,
 
Aynı Kanunun 6’ncı maddesinde kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı,
 
Safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
 
Yine aynı Kanunun “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” başlıklı 13’üncü maddesinde “ (1) Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.” hükmüne yer verilmiştir.
 
Konuya ilişkin açıklamalar Seri No: 1 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ”de yapılmıştır.
 
Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde, şirketiniz tarafından grup firmasına kredi kullandırılması karşılığında elde edilecek faiz gelirinin kurum kazancınıza dahil edilerek beyan edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, şirketiniz tarafından emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel üzerinden grup şirketine ödünç para verilmesi halinde konunun transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı çerçevesinde değerlendirileceği tabiidir.
 
b) Katma Değer Vergisi Yönünden:
 
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1inci maddesinde Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olacağı hüküm altına alınmıştır.
 
Aynı Kanunun 4’üncü maddesinde hizmet teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olarak tanımlanmış olup bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebileceği belirtilmiştir.
 
Öte yandan yine aynı Kanunun 6’ncı maddesinin (b) bendinde; işlemlerin, Türkiye’de yapılmasından, hizmetin Türkiye’de yapılması veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasının ifade edildiği hüküm altına alınmış olup, Türkiye’de yerleşik şirketiniz tarafından yurtdışında mukim grup firmasına kredi kullandırılması hizmetinin Türkiye’de gerçekleştiği anlaşılmıştır.
 
Bu itibarla, şirketiniz tarafından grup firmasına bir defaya mahsus olmak üzere kredi kullandırılmasına ilişkin işlem devamlılık arz etmediği için, elde edilecek faiz bedeli banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olmayacağından Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1’inci maddesine göre Türkiye’de ticari faaliyet çerçevesinde yapılan hizmet olarak değerlendirilerek genel oranda (%18) katma değer vergisine tabi tutulacaktır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(28.12.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM