SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yurt dışında mukim bir şahıstan internet ortamında yazılım geliştirme hizmeti alıyoruz. Yurt dışındaki bu kişiye ödeme yaparken stopaj ve kurumlar vergisi boyutu ne olacaktır?

Yurt dışında mukim bir şahıstan internet ortamında yazılım geliştirme hizmeti alıyoruz. Yurt dışındaki bu kişiye ödeme yaparken stopaj ve kurumlar vergisi boyutu ne olacaktır?

Soru:
Yurt dışında mukim bir şahıstan internet ortamında yazılım geliştirme hizmeti alıyoruz. Yurt dışındaki bu kişiye ödeme yaparken stopaj ve kurumlar vergisi boyutu ne olacaktır?

Cevap:
GVK’nun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kişi ve kurumların aynı maddede bentler halinde sayılan ödemeler (avans dahil) üzerinden istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları belirtilmiş olup; aynı maddenin 2 numaralı bendinde;
2.Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);
b) Diğerlerinden (2003/6577 sayılı B.K.K. ile %22. Yürürlük; 01.01.2004)” tevkifat yapılacağı hüküm altına alınmıştır.
Bu çerçevede, yurt dışındaki kişiye yaptırılan yazılım geliştirme hizmet bedeli olarak yapılan ödemelerin serbest meslek ödemesi olarak kabul edilmesi ve söz konusu ödemeler üzerinden tevkifat yapılması gerekmektedir.
Ayrıca, ilgili kişinin bulunduğu ülke ile yapılan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına bakarak serbest meslek kazançlarında vergilendirme var mı ve varsa vergi oranını öğrenebilirsiniz.
Bununla beraber hizmetten Türkiye’de yararlanıldığından sorumlu sıfatıyla KDV beyanında bulunmalısınız. Ancak söz konusu KDV’yi 1 nolu beyanname de indirim konusu yapıp 2 nolu beyanname ile de beyan edip ödemelisiniz.
Yine aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde safi ticari kazancın tespitinde indirilecek giderler sayılmış olup, aynı maddenin 1 inci bendinde ise ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilebilmesi için yapılan giderlerin indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.
Bir giderin, kazancın elde edilmesi ve idamesi ile ilgili olduğunun kabulü için işin mahiyeti ve genişliği ile uygun olması, giderle kazancın elde edilmesi arasında illiyet bağının bulunması, giderin keyfi olmaması yani kazancın elde edilmesi için mecburi olarak yapılması ve belgeye dayanması gerekir.
Buna göre, yapılan ödemelerin belgelendirilmesi şartıyla gider olarak ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan 253 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “B- Yurt Dışında Faaliyette Bulunan Mükelleflere Yaptırılan İş ve Hizmetler Karşılığında Alınan Belgelerle İlgili İşlemler” başlıklı bölümünde yer alan açıklamalara göre, yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlara yaptırılan iş veya hizmetler karşılığında alınan belgelerin, yurt dışındaki temsilciliklerimizde veya yurt içindeki noterlerde Türkçe’ye tercüme ve tasdik ettirilme zorunluluğu kaldırılmış olup, söz konusu belgelerin mükellefler tarafından defter kayıtlarında gider olarak gösterilmeleri sırasında belgelerde yazılı bedellerin, belgelerin düzenlendiği günde Merkez Bankasınca belirlenen döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmesi suretiyle kayıtlarında göstermeleri, ancak inceleme sırasında inceleme elemanınca lüzum görülmesi halinde, bu belgelerin mükelleflerce tercüme ettirilmesi zorunludur.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(21.12.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM