SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullananlar Da İzaha Davet Edilebilir Mi?

Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullananlar Da İzaha Davet Edilebilir Mi?

Cevap: VUK 359 uncu maddesinde yer alan fiillerle ziyaa uğratılmış olabileceğine ilişkin olması hâlinde bu kapsamdaki mükellefler izaha davet edilmez. Şu kadar ki, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı, bir takvim yılında 100 bin Türk lirasını (522 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2021'den itibaren 109.000 TL) geçmeyen veya bu tutarı geçse bile ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5'ini aşmayan mükelleflere ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilebilir. Mükelleflerce, haklarında yapılan tespite ilişkin yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde; hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(01.10.2021)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM