SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İşletme Hesabında Defter Nasıl Tutulur? Kayıtlar Nasıl Yapılır?

İşletme Hesabında Defter Nasıl Tutulur? Kayıtlar Nasıl Yapılır?

Cevap: İşletme hesabının sol tarafını gider, sağ tarafını hasılat kısmı teşkil eder.

1. Gider kısmına: Satın alınan mallar veya yaptırılan hizmetler karşılığında ödenen veya borçlanılan paralar ve işletme ile ilgili diğer bütün giderler;

2. Hasılat kısmına: Satılan mal bedeli veya yapılan hizmet karşılığı olarak tahsil edilen paralarla tahakkuk eden alacaklar ve işletme faaliyetinden elde edilen diğer bütün hasılat;

kaydolunur.        

Gayrimenkuller ve tesisat gibi amortismana tabi olan kıymetler işletme hesabına intikal ettirilmez. Şu kadar ki, VUK 189 uncu maddeye göre amortisman kaydı tutulmak şartıyla bu kıymetler üzerinden her yıl ayrılan amortismanlar gider kaydolunabilir. Gider ve hasılat kayıtlarının en az aşağıdaki malûmatı ihtiva etmesi şarttır.

1. Sıra numarası;  

2. Kayıt tarihi;

3. Muamelenin nev'i;

4. Meblağ.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(18.07.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM