SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İşyeri olarak faaliyet gösterdiğim dükkanın mülkiyeti karıma ait. Bu durumda yine emsal bedelden gelir vergisi tevkifatı yapmak zorundamıyım?

İşyeri olarak faaliyet gösterdiğim dükkanın mülkiyeti karıma ait. Bu durumda yine emsal bedelden gelir vergisi tevkifatı yapmak zorundamıyım?

 

Soru:

 

İşyeri olarak faaliyet gösterdiğim dükkanın mülkiyeti karıma ait. Bu durumda yine emsal bedelden gelir vergisi tevkifatı yapmak zorundamıyım?


Cevap:
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinde; kimlerin, hangi ödemelerden tevkifat yapmak zorunda olduğu belirlenmiş olup; gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret erbaplarının, bahsedilen maddede bentler halinde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları; aynı maddenin 5/a bendinde ise, 70’inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden (2006/11449 sayılı B.K.K. kararı uyarınca 01/01/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) %20 oranında tevkifat yapılacağı, hükme bağlanmıştır.
Bununla beraber, GV Kanunun 73’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasında; kiraya verilen mal ve hakların kira bedellerinin emsal kira bedelinden düşük olamayacağı, bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedelinin bu mal ve hakların kirası sayılacağı, emsal kira bedelinin ise yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kira olduğu, bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse emsal kira bedelinin ise Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen vergi değerinin %5’i olacağı, hükmü yer almaktadır.
Sonuç itibariyle, mülkiyeti karınıza ait olup işyeri olarak kullanılan gayrimenkul için nakden veya hesaben kira ödemesinde bulunmaması halinde söz konusu işyerinin emsal kira bedelinin karınız tarafından elde edilmiş gayrimenkul sermaye iradı olarak yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(06.10.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM