SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yurt Dışı Firmadan Gelen Her Faturaya Stopaj Yapılacak Mıdır?

Yurt Dışı Firmadan Gelen Her Faturaya Stopaj Yapılacak Mıdır?

Cevap:  Dar mükellefiyete tâbi kurumların aşağıdaki kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından % 15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılır:

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri. (*)

b) Serbest meslek kazançları.

c) Gayrimenkul sermaye iratları.

ç) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerinde sayılanlar hariç olmak üzere menkul sermaye iratları.

d) Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki ödemelerden.

Ticarî veya ziraî kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddî hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişilerce % 15   oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılır.

Görüldüğü gibi yurt dışı faturası yurt dışındaki firma için bir ticari kazanç ise bundan stopaj yapılmayacaktır.

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(23.05.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM