SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Uludağ Üniversitesine bağışlamak amacıyla bir yurt yaptırmak istiyoruz. Bunun için yaptığımız harcamaların Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi boyutu ne olacaktır?

Uludağ Üniversitesine bağışlamak amacıyla bir yurt yaptırmak istiyoruz. Bunun için yaptığımız harcamaların Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi boyutu ne olacaktır?

 

Soru:

 

Uludağ Üniversitesine bağışlamak amacıyla bir yurt yaptırmak istiyoruz. Bunun için yaptığımız harcamaların Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi boyutu ne olacaktır?


Cevap:
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (ç) bendinde, Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, bağışlanan okul ve 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurtlarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamının, kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabileceği, hükme bağlanmıştır.

23 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin G-2 bölümünde, mükelleflerin bağış amacıyla yaptığı inşaatın hesaplarının ayrı tutmasının (muhasebeleştirilmesinin) zorunlu olduğu, dolayısıyla indirim hakkı tanınmayan bu işlemle ilgili yüklendiği vergiyi ancak bir maliyet unsuru olarak dikkate alması gerektiği, açıklaması yer almaktadır.

Buna göre, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel  idarelerine, belediyeler ve köylere, bağışlanmak üzere yapılan veya yaptırılan okul ve 100 yatak kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurtlarının inşaatı ile ilgili harcamaların tamamı, kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından, indirim konusu yapılacaktır. Ayrıca bu harcamalar, yapıldıkları dönemdeki geçici vergi matrahlarının hesaplanmasında, geçici vergi beyannamesi üzerinden indirilecektir. 

Öte yandan, bu inşaatlarla ilgili olarak yapılan tüm harcamalar, mükellefler tarafından ayrı hesaplarda izlenecek olup, kurum kazancının tespitinde gider yazılamayacaktır. ( Bunları 689 KKEG hesabında izleyebilirsiniz) Ancak, kurum kazancı (kar) bulunması halinde, beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilecektir. Bu harcamaların, sadece ilgili dönem kazancından indirilebilmesi mümkün olup; indirilemeyen kısmın diğer yıla devredilmesi mümkün değildir.

Bağışlanmak amacıyla yapılan veya yaptırılan inşaatlar dolayısıyla yüklenilen katma değer vergileri, mükelleflerin ticari faaliyeti ile ilgili olmadığından; hesaplanan katma değer vergisinden indirim konusu yapılamayacaktır. Ancak bir maliyet unsuru olarak dikkate alınıp kurum kazancının tespitinde beyanname üzerinden indirilebilecektir. 

Yukarıda yer alan hükümler ve açıklamalar çerçevesinde, eğitime yüzde yüz destek kampanyası dahilinde bağışlamak amacıyla yaptırdığınız öğrenci yurdu inşaatı ile ilgili olarak yapılan tüm harcamaları, (yüklenilen katma değer vergilerini inşaatın maliyetine ekleyerek) ayrı hesaplarda izlemeniz gerekmekte olup; doğrudan kurum kazancının tespitinde gider yazmanız mümkün değildir. Ancak ayrı hesaplarda izleyeceğiniz bu harcamaların, hesap dönemi sonunda kurum kazancı (kar) bulunması halinde, verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden indirilmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca bu harcamaların ilgili bulundukları dönem kurum geçici vergi matrahlarının tespitinde beyanname üzerinden indirim konusu yapılacağı, tabiidir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(01.10.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM