SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Derneğimize ait bir restorantı kiraya verdik. Burada derneğimiz kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis etmeli midir?

Derneğimize ait bir restorantı kiraya verdik. Burada derneğimiz kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis etmeli midir?

 

Soru:

 

Derneğimize ait bir restorantı kiraya verdik. Burada derneğimiz kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis etmeli midir?


Cevap:
5253 sayılı Dernekler Kanununa göre dernek; kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere en az yedi gerçek veya tüzel kişinin bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır.

Kurumlar Vergisi Kanununun l inci Maddesinin birinci Fıkrasının (ç) bendi hükmüne göre, dernek veya vakıflar (tüzel kişiliği itibarıyla) kurumlar vergisinin konusu dışında olup bunlara ait iktisadi işletmelerin kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. İktisadi işletmenin belirlenmesinde Kurumlar Vergisi Kanununun 2’nci Maddesinin (5)’inci Fıkrasında belirlenen koşullar dikkate alınacak olup, işletmelerin belirgin özellikleri bağlılık, devamlılık ve faaliyetin ticari, sınai veya zirai bir mahiyet arz etmesidir. Bir iktisadi işletmenin varlığından söz edilebilmesi için kuruluşun;

-Müessesinin bir dernek veya kooperatife ait olması (ait olma, sermaye bakımından bağlılığı ifade eder),
-Sermaye şirketi veya kooperatif şeklinde kurulmamış olması,
-Ticari, sınai veya zirai alanda devamlı olarak faaliyette bulunması,
gerekmektedir.                                

Ticari organizasyon, sermaye tahsisi, işyeri açılması, personel istihdamı, ticaret siciline kaydolmak gibi unsur ve şartlardan tümü veya bir kısmı yerine getirilmek suretiyle belirli şekilde kurulmuş olacaktır. Bu takdirde bu organizasyon içinde bir takvim yılında veya iki veya üç yılda tek bir işlem yapılmış olsa dahi ticari faaliyetin varlığı kabul edilecektir.

Buna göre; dernekler tüzel kişilikleri itibariyle kurumlar vergisinin konusu dışında tutulmuştur. Ancak, derneğe ait veya bağlı olarak ortaya çıkacak iktisadi işletmeler kurumlar vergisi mükellefi olacaktır.

Bu durumda, derneğin sahibi olduğu restoran bölümünün kiralanması işlemi, iktisadi işletme oluşturacak ticari bir organizasyon gerektirecek düzeyde ve kapsamda olmadığından, yani derneğin restoran bölümünün kiralanması işi ticari nitelik taşımadığından, derneğin kurumlar vergisi mükellefi olması gerekmemektedir. Ancak, elde edilen kira gelirinin dernek tarafından Gayrimenkul Sermaye İradı olarak beyan edileceği tabiidir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(29.09.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM