SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Organize sanayi bölgesinde bir fabrika alacağız. Bunun için emlak vergisi mükellefiyetimiz doğacak mıdır?

Organize sanayi bölgesinde bir fabrika alacağız. Bunun için emlak vergisi mükellefiyetimiz doğacak mıdır?

 

Soru:

 

Organize sanayi bölgesinde bir fabrika alacağız. Bunun için emlak vergisi mükellefiyetimiz doğacak mıdır?


Cevap:
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun “Geçici Muaflıklar” başlıklı 5. maddesinin (f) bendinde “Organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve küçük sanat sitelerindeki binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.”denilmektedir.

Aynı kanunun “Geçici Muaflıklar” başlıklı 15. maddesinin (d) bendinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, organize sanayi bölgeleri için iktisap olunduğu veya bu bölgelere tahsis edildiği kabul edilen arazilerin sanayici lehine tapuda tescilin yapılacağı tarihe kadar emlak vergisinden muaf olduğu hüküm altına alınmış olup, söz konusu bendin devamında ise “Geçici olarak muaflıktan istifade için arazinin bu maddede yazılı cihetlere tahsis edilmiş olduğunun ilgili vergi dairesine bütçe yılı içinde bildirilmesi şarttır. Muafiyetler, arazinin tayin olunan cihetlere tahsis edildiği yılı takibeden bütçe yılından başlar. Bütçe yılı içinde bildirim yapılmazsa muafiyet bildirimin yapıldığı yılı takibeden bütçe yılından muteber olur. Bu takdirde bildirimin yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkı düşer.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, söz konusu kanunun 37. maddesinde “Bu kanunda geçen "Vergi dairesi" tabiri, belediyeleri ifade eder.”denilmektedir.

Yukarıda anlatılanlar dikkate alındığında; Organize Sanayi Bölgesinde bulunan binalar, inşaatlarının bitiminden itibaren 5 yıl süreyle, araziler ise sanayici lehine tapuda tescil yapılıncaya kadar emlak vergisinden muaftır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(28.09.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM