SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlara İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanması

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlara İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanması

Cevap: 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca; yatırıma başlama tarihinden itibaren anılan maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50 sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarının geçmemek üzere, yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu için sıfıra indirmeye ve %100 e kadar arttırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinin ikinci fıkrasına 01.01.2013 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 6322 sayılı Kanunun 39 uncu maddesiyle eklenen (c) bendinde; Bakanlar Kurulunun, yatırıma başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50′sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu için sıfıra kadar indirmeye veya %80′e kadar artırmaya yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

08.04.2015 tarih ve 2015/7496 sayılı BKK ile 2012/3305 sayılı Karara eklenen geçici madde 5 ile bu karara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2015 ile 31/12/2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için indirimli gelir veya kurumlar vergisi, hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmayacak şekilde ve toplam yatırıma katkı tutarının;

1- Büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel yatırımlarda, 1 inci bölgede % 50’sini, 2 nci bölgede % 55’ini, 3 üncü bölgede % 60’ını, 4 üncü bölgede % 65’ini, 5 inci bölgede % 70’ini ve 6 ncı bölgede % 80’ini,

2- Stratejik yatırımlarda ise 6’ncı bölgede % 80’ini, diğer bölgelerde % 70’ini, geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına da uygulanabileceği konusunda düzenleme getirilmiştir.

Söz konusu değişiklik ile 2012/3305 sayılı BKK kapsamında hâlihazırda düzenlenmiş olan ve 2015 yılında yatırım dönemi devam eden teşvik belgeli yatırımlar için yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle faydalanılabilecek katkı tutarları artırılmıştır.

İndirimli kurumlar vergisi; kurumun tespit edilen kazanç tutarını aşmamak koşuluyla beyannamede beyan edilen ticari bilanço kâr veya zararına kanunen kabul edilmeyen giderler eklendikten tüm indirim, istisna ve geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan safi kazanca uygulanmaktadır.

Ayrıca, 22 Şubat 2017 tarih ve 2017/9917 Sayılı BKK ile 2012/3305 Sayılı Karara “Geçici Madde 8” olarak eklenen ve 30.12.2017 tarih ve 2017/11175 Sayılı BKK ile son şeklini alan hükme göre; 2017,2018 ve 2019 yıllarında imalat sanayine yönelik olarak yapılacak yatırım harcamaları için bazı avantajlı uygulamalar getirilmiştir. Söz konusu geçici maddede aşağıdaki hükme yer verilmiştir.

“(1) Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 2017,2018 ve 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;

a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,

b) Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere,teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.”

Dr. Koray ATEŞ
korayates@muhasebetr.com

(21.03.2019)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM