SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet göstermek üzere bir yazılım şirketi kuracağız. Burada KDV-Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi yönünden sorumluluklarımız nelerdir?

Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet göstermek üzere bir yazılım şirketi kuracağız. Burada KDV-Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi yönünden sorumluluklarımız nelerdir?

 

Soru:

 

Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet göstermek üzere bir yazılım şirketi kuracağız. Burada KDV-Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi yönünden sorumluluklarımız nelerdir?


Cevap:
KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN
    Söz konusu yazılım faaliyetinin yukarıda tanımı yapılan yazılıma uygun olması koşuluyla 4691 sayılı Teknoloji  Geliştirme  Bölgeleri  Kanunu   hükümleri   uyarınca   kurulan   Teknoloji   Geliştirme  Bölgesinde  gerçekleştirmiş olması şartıyla,  münhasıran bu  faaliyetiniz sonucu geliştirdiğiniz ürünü bölgede seri üretime tabi tutarak pazarlamanız halinde, bu ürünün pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi gayri maddi haklara isabet eden kısmının 31.12.2013 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna edilmesi, üretim ve pazarlama organizasyonu nedeniyle doğan kazancın diğer kısmının ise istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından kurumlar vergisine tabi tutulması  gerekmektedir. Şirketinizce bölge dışında gerçekleştirdiğiniz faaliyetlerden elde ettiğiniz kazançlar için, (yazılım faaliyetlerinden dolayı  elde edilmiş olsa dahi) istisnadan yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.

KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN
    Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunduğunuz süre içerisindeki  kazançlarınızın gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içerisinde münhasıran bu bölgede ürettiğiniz sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklinde gerçekleştirilecek  teslim ve hizmetlerin katma değer vergisinden müstesna edilmesi,öte yandan bölge içinde üretilen bu teslim ve hizmetlerin bölge dışında satılması halinde ise katma değer vergisine tabi tutulması gerekeceği tabiidir. Söz konusu istisna kapsamındaki mal ve hizmetlerin teslimleri nedeniyle yüklenilen katma değer vergilerinin  Katma Değer Vergisi Kanununun 30/a maddesi uyarınca
indirim konusu yapılamayacak işin mahiyetine göre gider ya da maliyet unsuru olarak  dikkate alınacaktır.

     GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ AÇISINDAN
Söz konusu yazılım faaliyetiniz ile ilgili bölgede çalıştırdığınız yazılımcı personelinizin bu görevleri nedeniyle elde ettikleri ücretleri 31.12.2013 tarihine kadar gelir ve damga vergisinden istisna edilmesi, ancak, söz konusu personelin bölge içindeki yazılım çalışmalarına ilişkin olarak bölge dışında da çalıştırılmaları halinde, bölge içerisinde çalışılan sürelere ait ücretlerin gelir ve damga vergisinden istisna tutulması, bölge dışında çalışılan sürelere ait ücretlerin ise  gelir (stopaj) ve damga vergisine tabi tutulması gerekir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(25.09.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM