SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
121 Alacak senetleri hesabımız bakiyesi oldukça yüksek. Bu hesaba reeskont faizinin hesaplamasını yapmak için ne yapmamız gerekiyor?

121 Alacak senetleri hesabımız bakiyesi oldukça yüksek. Bu hesaba reeskont faizinin hesaplamasını yapmak için ne yapmamız gerekiyor?

 

Soru:

 

121 Alacak senetleri hesabımız bakiyesi oldukça yüksek. Bu hesaba reeskont faizinin hesaplamasını yapmak için ne yapmamız gerekiyor?


Cevap:
VUK’nun 281 ve 285. maddelerine göre vadesi henüz gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar değerleme gününün kıymetine irca olunabilir. Bu takdirde, senette faiz nispeti açıklamış ise bu nispet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddi uygulanır.
Ancak bankalar ve bankerlerle sigorta şirketleri senede bağlı olsun olmasın tüm alacak ve borçlarını reeskonta tabi tutmak zorundadırlar. Ayrıca bu firmalar reeskont oranı konusunda seçimlik bir hakka sahip bulunmaktadır. Bu firmalar reeskont oranı olarak ya kendi işlemlerinde kullandıkları faiz oranını ya da TC. Merkez Bankası resmi iskonto oranını uygularlar. TC. Merkez Bankası resmi iskonto oranını uygulama zorunlulukları yoktur.
Uygulamada genellikle senet üzerinde faiz oranı yer almaz. Bu nedenle, TC. Merkez Bankası’nın reeskonta, vadesine en çok 92 gün kalmış olan senetleri kabul etmesi ve dış ıskonto yöntemine göre iskonto tutarı hesaplanması uygulamada sorunlar yaratmıştır. Uzun vadeli alacak senetleri üzerinden hesaplanan iskonto tutarı senet tutarını aşabilmiştir.
Bu nedenle Maliye Bakanlığı 238 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’nde konuyu ele almış ve bir örnek de vermek suretiyle bu uygulamanın kanunun amacını aştığını belirterek, reeskont uygulamasında TC. Merkez Bankası’nın reeskont faizinin değil, kısa vadeli avans işlemleri için belirlenen faiz oranının esas alınması esasını getirmiştir.
Reeskont hesaplanmasında iç ıskonto yöntemi kullanılır.
İç ıskonto yönteminde, reeskonta konu edilecek senedin net bugünkü (hali hazır değeri) esas alınarak hesaplama yapılır. Bunun için önce senedin hali hazır değerinin bulunması daha sonra bu değere iskonto oranının uygulanması gerekir.
İç iskonto formülü şöyledir.
F=A. n. t / 360, Burada F: Iskonto tutarını, A: Senedin değerini, n: Faiz oranını ve t:senedin vadesini ifade etmektedir.
Bu formülü yazılı bir şekilde iç ıskonto yöntemine göre açarsak; bu formül şu şekli almaktadır.
                Reeskont Tutarı=   Nominal Değer x Faiz Oranı x Gün Sayısı
                                           -----------------------------------------------
                                              36.000 + (Faiz Oranı x Gün Sayısı)
Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(17.08.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM