SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Hem Serbest Meslek Hem de Ticari Kazancın Olması Halinde Beyanname ve Vergilendirme?

Hem Serbest Meslek Hem de Ticari Kazancın Olması Halinde Beyanname ve Vergilendirme?

Cevap: Gelir Vergisi Kanunu Yönünden:

 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

 65 inci maddesinde, "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

 

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır."

 

66 ncı maddesinde; "Serbest meslek faaliyetini mutat meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez.

 

Bu maddenin uygulanmasında:

 

1. Gümrük komisyoncuları, bilumum borsa ajan ve acentaları, noterler, noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar;

...

Bu işler dolayısıyla serbest meslek erbabı sayılırlar."

 

Vergi tevkifatı, ücretler dışında kalan ödemelerde gayrisafi tutarlar üzerinden yapılır. Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde bu vergi, bilfiil ödenen miktar ile ödemeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesaplanır."

 

98 inci maddesinde,  "94 üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın 23 üncü günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar..."

 hükümleri yer almıştır.

 Sonuç olarak  gerek ticari faaliyet gerekse serbest meslek faaliyetine ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanunun 94 üncü maddesi kapsamında yapılan tevkifatların tamamının tek beyannamede bildirilmesi gerekir.

 Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden:

Serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen serbest meslek faaliyetine ilişkin teslim ve hizmetler için ayrı bir KDV beyannamesi verilmesi söz konusu olmayıp bu teslim ve hizmetlerin de ticari faaliyet dolayısıyla verilen KDV beyannamesine dahil edilmesi gerekmektedir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(27.10.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM