SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Bağış ve yardımların şirketin kurum kazancından indirilmesi için gerekli olan esaslar nelerdir. Kısaca açıklarmısınız?

Bağış ve yardımların şirketin kurum kazancından indirilmesi için gerekli olan esaslar nelerdir. Kısaca açıklarmısınız?

 

Soru:

 

Bağış ve yardımların şirketin kurum kazancından indirilmesi için gerekli olan esaslar nelerdir. Kısaca açıklarmısınız?


Cevap:
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 14/6. maddesine göre bağış ve yardım;
1- Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılmalıdır.
2- Makbuz karşılığında yapılmış olmalıdır.
3- Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın maliyet bedeli veya mukayyet değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümleri dairesinde takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınır.
4- Yapılan bağış veya yardım, sadece ilgili dönem kazancından indirilir. Gelecek yıllarda geçmişte yapılıp da kazançtan indirilmemiş bağış ve yardımlara ilişkin bir indirim yapılmaz.
5- Yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmı gider  yazılabilecektir.
6- Bağış veya yardımın yapıldığı dönemde, indirim konusu yapılacak bağış ve yardım miktarının belirlenmesinde esas alınacak kurum kazancı, geçmiş yıl zararları hariç olmak üzere, KVK’nın 14. maddesinin diğer bentleri uyarınca yapılan indirimlerden sonra kalan tutar olacaktır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(29.07.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM