SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Gümrükten Kaynaklanan ve Geç Kapanan Gümrük Çıkış Beyannamesi İhraç Kayıtlı Teslime Engel Midir ?

Gümrükten Kaynaklanan ve Geç Kapanan Gümrük Çıkış Beyannamesi İhraç Kayıtlı Teslime Engel Midir ?

Soru: Gümrükten kaynaklanan ve Geç kapanan gümrük çıkış beyannamesi ihraç kayıtlı teslime engel midir ?


Cevap: Örnek olayımız aşağıdaki gibi olsun;

A firması ihraç kayıtlı bir malı B firmasına satsın. B firması ise bu malı 3 ay içinde gümrüğe teslim etsin. Ancak gümrükteki bazı işlemlerin yoğunluğu nedeniyle gümrük çıkış beyannamesi 3 ay 10 gün sonra kapansın. Böyle bir durumda yani gümrüğe zamanında teslim  edilen ancak gümrüğün yoğunluğu nedeniyle malın zamanında ihraç edilmemesi halinde ihraç kayıtlı teslimde tecil edilen vergi terkin edilir mi yoksa geriye dönük düzeltme beyannamesi mi verilecektir.

 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 11/1-c maddesinde; imalatçıların imal ettikleri mallardan ihraç edilmek şartıyla ihracatçılara yapacakları teslimler nedeniyle hesaplanan KDV'nin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen, ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin vergi dairesince tarh, tahakkuk ve tecil olunacağı, ihracatın teslim tarihini takip eden 3 ay içinde gerçekleşmesi halinde tecil edilen bu verginin terkin edileceği, hüküm altına alınmıştır.

            Yine aynı maddede, ihracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebileceği hükme bağlanmıştır.

             Yine, KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

             -(II/A-8.1.) bölümünde, ihracatçılara mal teslim eden imalatçıların terkin ve iade işlemlerinin ihracatın gerçekleşmesinden sonra yapılacağı, ihracat; gümrük beyannamesinin kapanma tarihi itibarıyla gerçekleştiğinden, süresinde ihraç edilmek kaydıyla bu tarih itibarıyla ihraç kaydıyla teslim nedeniyle tecil edilen verginin, terkin edilebilir hale geleceği,

             -(II/A-8.6.) bölümünde ise, ihraç kaydıyla teslim aldıkları malları yasal süresi içinde mücbir sebepler veya beklenmedik durumlara bağlı olarak ihraç edemeyen ihracatçıların ek süre taleplerinin ilgili vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar tarafından değerlendirileceği

             ifade edilmiştir.

             Buna göre, ihracatçı firma tarafından ek süre talebinde bulunulmamakla birlikte, ihracatın gerçekleşmesi için tanınan yasal süre geçtikten sonra, ancak; Kanunda mükelleflerin yararlanmasına imkan tanınan 15 günlük ek süre talep müddeti içinde fiili ihracat gerçekleştirilmiş olduğundan ihraç kaydıyla teslim edilen söz konusu tecil edilen KDV'nin, vergi ziyaına sebebiyet verilmemiş olması ve mevzuata aykırı başkaca bir hususun bulunmaması halinde, terkin edilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(04.04.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM