SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Serbest Bölge ve Liman Arasında Verilen Ardiye, Depolama vb.Hizmetlerde KDV

Serbest Bölge ve Liman Arasında Verilen Ardiye, Depolama vb.Hizmetlerde KDV

Soru: Serbest bölge ve liman arasında verilen ardiye, depolama vb.hizmetlerde KDV var mıdır ?

 

Cevap: 3065 sayılı KDV Kanununun -17/4-ı  maddesinde, serbest bölgelerde verilen hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

 

            -17/4-o maddesinde, gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanmasının KDV den istisna olduğu,

 

            hükme bağlanmıştır.

 

            KDV Genel Uygulama Tebliğinin  (II/F-4.14.) bölümünde;

 

             "3065 sayılı Kanunun (17/4-o) maddesine göre,gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile vergisiz satış yapılan iş yerlerinin ve bu iş yerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması işlemleri KDV'den müstesnadır.

            Ancak, istisna kapsamındaki hizmetlerin ifasını gerçekleştirmek için (etiketleme, paketleme, istifleme, taşıtlara yükleme vb.) üçüncü kişilerden alınan işçilik, iş makinesi kiralanması ve vinç hizmetleri ile iş makineleri ve taşıtlar için alınan akaryakıt vb. teslimleri, istisna kapsamında değerlendirilmeyeceğinden genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabidir.

             ..."

 

            açıklamasına yer verilmiştir.

 

            3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 6 ncı maddesinde,  serbest bölgelerin gümrük hattı dışından sayılacağı ve bu bölgelerde gümrük ve kambiyo mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümlerinin uygulanmayacağı; 8 inci maddesinde serbest bölge ile Türkiye'nin diğer yerleri arasında yapılacak ticaretin, dış ticaret rejimine tabi olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

 

  

          4458 sayılı Gümrük Kanununun 84 üncü maddesinin birinci  fıkrasında; ithalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşya ile ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir noktadan diğerine taşınmasının, transit rejimi hükümlerine tabi olduğu, ikinci fıkrasında, gümrük idareleri, transit rejimine tabi tutulan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde; yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye, yabancı bir ülkeden Türkiye'ye, Türkiye'den yabancı bir ülkeye, bir iç gümrük idaresinden diğer bir iç gümrük idaresine taşınmasına izin vereceği, üçüncü fıkrasında, transit rejimine tabi eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde taşınması; transit rejimi beyanı kapsamında, tır karnesi kapsamında, transit belgesi olarak kullanılan ATA karnesi kapsamında ve fıkrada sayılan kapsamlarda yapılacağı, dördüncü fıkrasında, transit rejimine tabi tutulan eşya ve gerekli belgelerin, rejimi düzenleyen hükümlere uygun olarak varış gümrük idaresine sunulduğunda, transit rejiminin sona ereceği hükümleri yer almaktadır.

 

             Buna göre, 3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-ı maddesinde yer alan istisna hükmü, münhasıran serbest bölge içinde gerçekleşen hizmetleri kapsamaktadır.Aynı Kanunun 17/4-o maddesi ise,  gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetlerini kapsamaktadır.

 

          Öte yandan, bir serbest bölge ile liman sahası arasındaki koridor serbest bölge olarak değerlendirilmemektedir.

 

            Bu çerçevede, serbest bölge koridoru uygulaması çerçevesinde, serbest bölge ve liman arasında verilen terminal hizmetlerinin 3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-ı ve 17/4-o maddeleri maddeleri kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayıp, bu hizmetlerin genel hükümlere göre KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(03.04.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM