SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yurt Dışında Ödenen Kiralar Kira Geliri Beyannamesinden Düşülebilir Mi ?

Yurt Dışında Ödenen Kiralar Kira Geliri Beyannamesinden Düşülebilir Mi ?

Soru: Yurt dışında ödenen kiralar kira gelirinden düşülebilir mi ?

Cevap: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun  70 inci maddesinde, gayrimenkul sermaye iradının tarifi yapılmış ve bu kapsamda binaların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların da gayrimenkul sermaye iradı olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 21 inci maddesinde; "Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın (2016 yılı için) 3.800 TL.'si Gelir Vergisinden müstesnadır. İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz.


Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile  istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar." hükümlerine yer verilmiştir.

Yine, anılan Kanunun 74 üncü maddesinde, gerçek gider yönteminin  tercih edilmesi halinde gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde hangi harcamaların gider olarak dikkate alınacağı düzenlenmiş olup, söz konusu maddede yurt dışında ödenen kira bedellerinin indirim olarak dikkate alınacağı husunda herhangi bir hükme yer verilmemiştir.


Buna göre, bir takvim yılı içerisinde elde edilen konut kira gelirinin ilgili yıl için belirlenen istisna haddini aşması halinde beyan edilmesi gerekmekte olup, ayrıca Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesi çerçevesinde, yurt dışında ödenen kira tutarlarının Türkiye'de elde edilen kira gelirinden düşülmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(16.03.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM