SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Dizi ve Sinema Filmlerine Yapılan Seslendirme İşi Gelir Vergisi Kanunu 18. Madde Kapsamında İstisna Mıdır ?

Dizi ve Sinema Filmlerine Yapılan Seslendirme İşi Gelir Vergisi Kanunu 18. Madde Kapsamında İstisna Mıdır ?

 Soru: Dizi ve Sinema filmlerine yapılan seslendirme işi gelir vergisi kanunu 18. Madde kapsamında istisna mıdır ?

 

Cevap: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

 

65 inci maddesinde, " Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

 

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır...",

 

66 ncı maddesinde, " Serbest meslek faaliyetini mutat meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez..."

 

18 inci maddesinde ise  "Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.

 

Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.

 

Yukarıda yazılı kazançların arızî olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.

 

Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 94'üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur."

 

hükümlerine yer verilmiştir.

 

Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, nakden veya hesaben yaptıkları ödemelerden, istihkak sahiplerinin gelir vergisine mahsuben tevkifat yapacak olanlar belirtilerek hangi ödemelerden tevkifat yapılacağı bentler halinde sayılmış olup, maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde ise;

 

"2. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç)

 

a) 18 inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden, %17

 

b) Diğerlerinden, %20"

 

hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, seslendirme faaliyeti Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde yer alan faaliyetler arasında belirtilmediğinden, söz konusu faaliyet dolayısıyla serbest meslek kazanç istisnasından yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(06.03.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM