SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Araç Kiralama Faaliyetinde Bulunan Şirketin Kiraya Verdiği Araç İçin Kesilen Trafik Para Cezalarının İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı.

Araç Kiralama Faaliyetinde Bulunan Şirketin Kiraya Verdiği Araç İçin Kesilen Trafik Para Cezalarının İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı.

 Soru: Araç kiralama faaliyetinde bulunan şirketin kiraya verdiği araç için kesilen trafik para cezalarının indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

Cevap: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Ticari Kazancın Tarifi" başlıklı 37 nci maddesinde; "Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır." Hükmü yer almış olup; Kanunun "Bilanço Esasında Ticari Kazancın Tespiti" başlıklı 38 inci maddesinde ise;

            "Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce:

            1.İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;

            2.İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

            Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulur."

            hükmüne yer verilmiştir.

            Kanunun "İndirilecek giderler" başlıklı 40 ıncı maddesinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler ile işletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçların safi kazancın tespit edilmesi sırasında gider olarak indirim konusu yapılabileceği hükmüne yer verilmiştir.

            Aynı Kanunun "Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler" başlıklı 41 inci maddesinde de, her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatların (Akitlerde ceza şartı olarak derpiş edilen tazminatlar, cezai mahiyette tazminat sayılmaz.) gider olarak indirilmesinin kabul olunmayacağı hükmüne yer verilmiştir.

            Buna göre, şirket adına tahakkuk edip ödenen trafik para cezalarının kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır. Ancak, şirketlerce ödenen söz konusu trafik para cezalarının kiracılara yansıtılması ve kiracılara yansıtılan bu tutarların şirketçe kurum kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınması halinde bu tutarlar kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

            Öte yandan, şirket adına tahakkuk edip ödenen ve kiracılara yansıtılan trafik para cezalarının söz konusu kiracılar tarafından gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağı unutulmamalıdır.

 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(23.02.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM