SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
KDV bakımından emsal bedelin tayininde genel idare giderleri ve genel giderlerden mamule pay verecek miyiz?

KDV bakımından emsal bedelin tayininde genel idare giderleri ve genel giderlerden mamule pay verecek miyiz?

 

Soru:

 

KDV bakımından emsal bedelin tayininde genel idare giderleri ve genel giderlerden mamule pay verecek miyiz?


Cevap:
Katma değer vergisi uygulaması bakımından emsal bedelinin tayininde genel idare giderleri ve genel giderlerden mamüle düşen hissenin, bedele katılması zorunluluğu, Kanunun 27. maddesinin 4 no.lu bendinde öngö¬rülmüştür.
Bu hüküm, emsal bedelinin maliyet bedeli esasına göre tayin edileceği haller için sözkonusudur.
Vergi Usul Kanunu'nun 275. maddesinde, imal edilen emtiada maliyet bedeline hangi unsurların katılacağı hükme bağlanmıştır. Maddenin 4 nu¬maralı bendinde, maliyet bedeline; genel idare giderlerinden mamüle dü¬şen hissenin de ilave olunacağı, fakat bu hissenin maliyete katılmasının mükel¬lefin isteğine bırakıldığı kayıtlıdır.
Ancak mükellefler, katma değer vergisi bakımından, imal edilen emti¬aların emsal satış bedellerini maliyet bedeli esasına göre tayin ettikleri tak¬dirde, genel idare giderlerinden mamüle düşen hisseyi vergi matrahına ilave edeceklerdir. Her ne kadar Kanun'da genel giderler ve genel idare gi¬derleri ayırımında bulunulmuşsa da, bunlar arasında, nitelik yönünden önemli bir faklılık bulunmamaktadır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(07.07.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM