SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Sponsorluk Harcamaları Serbest Meslek Kazancından İndirilir Mi?

Sponsorluk Harcamaları Serbest Meslek Kazancından İndirilir Mi?

 Soru: Sponsorluk Harcamaları Serbest Meslek Kazancından İndirilir Mi?

 

Cevap: GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinde, serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilecek giderler bentler halinde sayılmış olup  maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, "Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler (İkametgahlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgah için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İşyeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgahı kendi mülkü olup bunun bir kısmını iş yeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.)" hükmü yer almıştır.

Adı geçen Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan genel giderlerin, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilebilmesi için kazancın elde edilmesi ve idamesi ile açık ve doğrudan bir bağının bulunması, yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip olması gerekmektedir.

Yine, aynı Kanunun 89 uncu maddesinde, gelir vergisi matrahının tespitinde; gelir vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla  indirim konusu yapılabilecek giderlere yer verilmiş olup aynı maddenin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde; 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için %50'si gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden yapılacak indirimler arasında sayılmıştır.

Sonuç olarak, serbest meslek mükellefi bir kişi tarafından yapılan sponsorluk harcamalarının, yukarıda belirtilen spor dalları hariç Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinin (1) numaralı bendi kapsamında genel gider olarak, 89 uncu maddesi kapsamında gider veya indirim olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(11.11.2016)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM