SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Tarla Sahibinin Yanında Çalışanların Vergilendirilmesi

Tarla Sahibinin Yanında Çalışanların Vergilendirilmesi

 Soru: Tarla sahibinin yanında çalışanların vergilendirilmesi nasıldır ?

 

Cevap: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde;

            "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

            Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.",

            64 üncü maddesinde;

            "Aşağıda yazılı hizmet erbabının safi ücretleri takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 25'idir.

            1.Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar;

            2Özel hizmetlerde çalışan şoförler;

            3. Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri;

            4. Gayrimenkul sermaye iradı sahipleri yanında çalışanlar;

            5. Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştay'ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.

            …

            Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bunlar beyannameye ithal edilmez."  hükümleri yer almaktadır.  

            Yine, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 1/b fıkrasında, "Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar"ın nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

         Buna göre, boş arazinin korunması için çalıştırılan bekçiye ödenen ücretin ve tarlaların genel işlerini yapan ücretliye ödenen ücretin, Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesi hükmü gereğince diğer ücret olarak vergilendirilmesi, diğer ücretli olarak çalıştırılan ücretlilerin hizmetin ifa olunduğu takvim yılının ikinci ayında; takvim yılı içinde işe başlamış ise işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde vergi dairesine başvurarak vergi karnesi üzerinde vergilerini tarh ettirmeleri gerekmektedir.

            Untulmamalıdır ki, terekeye dahil gayrimenkullerin korunması ve genel işlerinin yapılması için çalıştırılan kişilere bu çalışmaları karşılığı ücret ödemesine ilişkin kağıt düzenlenmesi halinde düzenlenen bu kağıtların, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun IV/1-b bölümü uyarınca damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(28.10.2016)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM