SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Çocuğu İçin Ödenen Yıllık Abonman Bedeli Tutarı Eğitim Gideri Olarak Düşülür Mü ?

Çocuğu İçin Ödenen Yıllık Abonman Bedeli Tutarı Eğitim Gideri Olarak Düşülür Mü ?

Soru: Çocuğu için ödenen yıllık abonman bedeli tutarı eğitim gideri olarak düşülür mü ?

 

Cevap: Vergi mükellefi bir kişi tarafından çocuğunun okula gitmesi için ödenen ve Belediye tarafından faturalandırılan yıllık abonman bedeli tutarı eğitim gideri kapsamında vergi matrahından düşülüp düşülmeyeceği ile ilgili açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Diğer indirimler" başlıklı 89 uncu  maddesinde, gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden yapılabilecek indirimler bentler halinde sayılmış olup, söz konusu maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, "Beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121'inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler)" hükmüne yer verilmiştir. 

        Konuyla ilgili olarak 255 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "Eğitim Giderleri" başlıklı bölümünde "Eğitim ve öğretim kurumları, anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler ile eğitim amaçlı kurs ücretleri, okul servis ücretleri, kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar ile öğrencilerin özel yurt ve pansiyonlarda kalmaları durumunda ödenen tutarlar vergi indirimine esas alınacaktır." açıklaması yer almaktadır.

    Yukarıda yer alan hükümlere göre, toplu taşıma araçlarının kullanabilmesi için alınan abonman tipi ulaşım kartı bedellerinin gelir vergisi beyannamesinde eğitim gideri olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

    Unutmamak gerekir ki, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde bildirilecek gelirden, çocuğa ait okul servis ücretinin, harcamanın Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, eğitim harcaması olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(25.10.2016)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM