SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
4691 Sayılı Kanunundan Yararlanılması Durumunda, Bölgedeki Faaliyetlere İlişkin Proje Giderlerinin Ar-Ge İndirimine Konu Edilip Edilemeyeceği

4691 Sayılı Kanunundan Yararlanılması Durumunda, Bölgedeki Faaliyetlere İlişkin Proje Giderlerinin Ar-Ge İndirimine Konu Edilip Edilemeyeceği

 Soru: 4691 sayılı Kanunundan yararlanılması durumunda, bölgedeki faaliyetlere ilişkin proje giderleri Ar-Ge indirimine konu edilir mi ?

Cevap: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında, yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

   12.3.2014 tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 4691 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin "Muafiyet ve istisnalar" başlıklı 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ise; " Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve/veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın uygulanabilmesi için mükellefler bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunurlar. Bu başvuruya, yönetici şirketten alınan söz konusu vergi mükellefinin Bölgede yer aldığını ve mükellefin faaliyet alanlarını gösteren belge eklenir, aksi takdirde bu bent kapsamındaki istisna uygulanmaz." açıklamalarına yer verilmiştir.

 

   Diğer taraftan, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "10.2.9.2.5. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ve serbest bölgelerde yapılan Ar-Ge harcamaları"başlıklı bölümünde;

 

   "5228 sayılı Kanunun gerekçesinde, Ar-Ge indirimine ilişkin düzenlemenin, Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan teşvik edici düzenlemenin bir tamamlayıcısı niteliğinde olduğu belirtilmiştir. Ar-Ge indirimi uygulaması açısından, Ar-Ge departmanının bulunduğu yerin önemi bulunmamaktadır. Firmanın faaliyet yeri olması şartıyla, gerek firma merkezinin bulunduğu yerde veya ayrı bir yerde, gerekse teknoloji geliştirme bölgelerinde kurulan Ar-Ge departmanlarında yapılan harcamalardan bu Tebliğde belirtilen kriterlere uyanlar Ar-Ge indirimi kapsamındadır.

 

   Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesinin kabul edilemeyeceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

 

   Dolayısıyla, teknoloji geliştirme bölgelerinde veya serbest bölgelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinden bir kazanç doğması ve bu kazançla ilgili olarak 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinde ya da 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinde yer alan istisnadan yararlanılacak olması durumunda, istisna uygulanacak kazancın elde edilmesine yönelik olarak yapılan harcamalar Ar-Ge indirimi kapsamında değerlendirilmeyecektir. Diğer bir ifadeyle, kazancına istisna uygulanacak Ar-Ge faaliyetleri için yapılan harcamalar dolayısıyla Ar-Ge indiriminden yararlanılması söz konusu değildir.

 

   Ancak, teknoloji geliştirme bölgelerinde veya serbest bölgelerde yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinin işletmenin kendi faaliyetiyle ilgili olması ve anılan kanunlarda yer alan istisnalara konu olmaması durumunda, bu tür harcamalar Ar-Ge indirimi kapsamında değerlendirilecektir."

 

   denilmektedir.

 

   Yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde, teknoloji geliştirme bölgelerinde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinden kazanç doğması ve bu kazançla ilgili olarak 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde yer alan istisnadan yararlanılacak olması durumunda, istisna uygulanacak kazancın elde edilmesine yönelik olarak yapılan harcamalar için Ar-Ge indiriminden yararlanılması mümkün değildir.

 

   Ancak, teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen Ar-Ge faaliyetinin şirketin kendi faaliyetiyle ilgili olması ve anılan kanunlarda yer alan istisnalara konu olmaması durumunda, bu faaliyetle ilgili yapılan harcamalar Ar-Ge indirimi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır. Aynı şekilde, 4691 sayılı Kanunda yer alan vergi teşvikleri arasında yer alan ve bölgede çalışan Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücret gelirlerine ilişkin istisnadan yararlanılmış olması, teknoloji geliştirme bölgelerinde şirket faaliyetleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen ve anılan kanunlarda yer alan istisnalara konu edilmeyen Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin yapılan harcamalar için Ar-Ge indiriminden yararlanılmasına engel oluşturmayacaktır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(11.10.2016)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM