SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yapılan Bağışlar Gelir Kaydedilir Mi ? Fatura Düzenlenir Ve KDV Hesaplanır Mı?

Yapılan Bağışlar Gelir Kaydedilir Mi ? Fatura Düzenlenir Ve KDV Hesaplanır Mı?

 Soru: Yapılan bağışlar gelir kaydedilir mi ? Fatura düzenlenir ve KDV hesaplanır mı?

 

Cevap: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasıyla kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı belirtilmiş, maddenin ikinci fıkrasıyla da safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmış olup bu Kanunun 37 inci maddesinde de her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiştir.

 

Buna göre, kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan özel şirketler veya şahıslar tarafından yapılan bağışların bağışı alan kurum kazancına eklenmesi ve "602 Diğer Gelirler" hesabında izlenmesi gerekmektedir.

Yine  26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/F-2.4. Belli Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Bedelsiz Teslim ve Hizmetlerde İstisna) başlıklı bölümünde;

 

''3065 sayılı Kanunun (17/2-b) maddesinde; Kanunun (17/1) inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan teslim ve hizmetlerin, KDV'den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

             Söz konusu kurum ve kuruluşlara yapılan her türlü bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları KDV'den istisna olup, teslim ve hizmet bedeli ile ilgili herhangi bir alt ya da üst sınır söz konusu olmaksızın istisna uygulanır.''

 

             açıklamalarına yer verilmektedir.

 

            Bu açıklamalar çerçevesinde, KDV Kanununun 17/1 inci maddesinde sayılanlar arasında yer almayan özel şirketler veya şahıslar tarafından bedelsiz olarak yapılan ayni bağışlar KDV'ye tabi olacaktır.

 

Son olarak   213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika şeklinde tanımlanmış, mezkur Kanunun 231 inci maddesinin (5) numaralı bendinde ise; "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır." hükmüne yer verilmiştir.

 

            Buna göre, özel şirketler veya şahıslar tarafından yapılan bağışlar için yedi gün içerisinde fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

 

 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(29.09.2016)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM