SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Derneğin Şirkete Yaptığı Kira Ödemelerinin Vergisel Boyutu

Derneğin Şirkete Yaptığı Kira Ödemelerinin Vergisel Boyutu

 Soru: Derneğin şirkete yaptığı kira ödemelerinin vergisel boyutu nasıldır ?

Cevap: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinin birinci fıkrasında gayrimenkul sermaye iradının tarifi yapılmış, ikinci fıkrasında ise birinci fıkrada yer verilen mallar ve hakların ticarî veya zirai bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde bunların iratlarının ticarî veya zirai kazancın tespitine müteallik hükümlere göre hesaplanacağı belirtilmiştir.

 

Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşların, söz konusu maddede bentler halinde sayılan ödemeleri ( avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin kurumlar vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları hükme bağlanmıştır.

 

Konu ile ilgili olarak, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "15.3.2.3. Diğer kurumlar vergisi mükelleflerine ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemeleri" başlıklı bölümünde, "Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde sayılan kurumlar vergisi mükelleflerine (kooperatifler hariç) ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır. Bu kurumların elde ettikleri kira gelirleri ilgili hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir." açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Buna göre, dernekler tarafından kiralanan iş yeri karşılığında yapılan kira ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(23.09.2016)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM