SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Elde Edilen Kira Gelirinin İntifa Hakkı Sahibi Tarafından Beyan Edilmesi

Elde Edilen Kira Gelirinin İntifa Hakkı Sahibi Tarafından Beyan Edilmesi

 Soru: Elde edilen kira gelirinin intifa hakkı sahibi tarafından beyan edilmesi nasıldır ?

Cevap:   193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70 nci maddesinde;

            "Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır:

            "1. Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir), maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı;

            ..." hükmüne yer verilmiştir.

            İlgili dönemler bakımından hüküm ifade etmek üzere, aynı Kanunun 21 inci maddesinde ise, binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 2011 yılı bakımından 2.800 ve 2012 yılı için 3.000.-TL.'sinin gelir vergisinden müstesna olduğu, istisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamayacağı, ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanların bu istisnadan faydalanamayacakları hükmüne yer verilmiştir.

            Diğer taraftan 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 794 ncü maddesinde, intifa hakkının, taşınır, taşınmazlar, haklar veya bir malvarlığı üzerinde kurulabileceği, aksine düzenleme olmadıkça bu hakkın, sahibine, konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi sağlayacağı, 803 üncü maddesinde de intifa hakkı sahibinin, hakkın konusu olan malı zilyetliğinde bulundurma, yönetme, kullanma ve ondan yararlanma yetkilerine sahip olduğu belirtilmiştir.

            Buna göre, kuru mülkiyeti başkası adına kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan ve tapu kütüğünde tescil edilmiş olan intifa hakkı, bu taşınmazın kullanma, kiralama ve yararlanma gibi haklarını intifa hakkı sahibine vermekte olup, bu kapsamda intifa hakkı size ait gayrimenkulün kiralanmasına bağlı olarak elde edilen kira geliri de intifa hakkı sahibine ait olacaktır.

            Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar çerçevesinde, %50 oranında intifa hakkına sahip olunan gayrimenkulün üçüncü kişilere konut olarak kiraya verilmesine bağlı olarak 2015 ve 2016 yıllarında elde edilen kira gelirinin hisseye isabet eden kısmının ilgili yıllar bakımından tespit olunan istisna tutarını aşması halinde Gelir Vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Ancak, söz konusu gayrimenkulden kira geliri elde edilmemesi durumunda ise beyanname verilmeyeceği unutulmamalıdır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(28.03.2016)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM