SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
TOKİ’den Alınan Meskenler İçin Harç İstisnası Var Mıdır ?

TOKİ’den Alınan Meskenler İçin Harç İstisnası Var Mıdır ?

 Soru: TOKİ’den alınan meskenler için harç istisnası

Cevap: 492 sayılı Harçlar Kanununun 57'nci maddesinde tapu ve kadastro işlemlerinden bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların, tapu ve kadastro harçlarına tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I-20/a fıkrasında; gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra veya şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlâklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı harç alınacağı hükme bağlanmıştır. Söz konusu harcın oranı 29/12/2009 tarih ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere binde 16,5 olarak belirlenmiştir.

Aynı Kanunun "Harçtan Müstesna Tutulan İşlemler" başlıklı 59'uncu maddesinde ise fıkralar halinde sayılan işlemlerin harçtan müstesna tutulduğu belirtilmiş olup (l) fıkrasında, 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa 10.5.1990 tarihli ve 3645 sayılı Kanunla eklenen ek 2 nci maddesi kapsamında kullandırılacak kredilerle ilgili ipotekler ile bu konutların hak sahipleri adına tapuya tescili işlemlerinin harçtan istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

492 Kanununun 59 uncu Maddesinin (l) fıkrası kapsamında uygulanacak istisna, 2985 sayılı Kanunun ek 2 inci maddesinde belirtilen görevler nedeniyle şehit olanlar ile barışta ve olağanüstü hallerde yapılan tatbikat ve manevralar sırasında bu hareket ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına Toplu Konut Fonundan kullandırılacak kredilerle ilgili ipotekler ile bu konutların hak sahipleri adına tapuya tesciline ilişkindir.

Buna göre, Toplu Konut İdaresinden satın alınan konut için kullanılan kredinin 492 sayılı Harçlar Kanununda belirtilen istisna hükmü kapsamında olmadığı anlaşıldığından, iktisap edilen konutun tapuda tescil edilmesi işleminde 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I-20/a fıkrasına göre tapu harcı ödenmesi gerekmektedir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(17.03.2016)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM