SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Serbest Meslek Defterinin Tasdik Ettirilmemesi

Serbest Meslek Defterinin Tasdik Ettirilmemesi

 Soru: Serbest meslek defterinin tasdik ettirilmemesi durumunda kişi adıuna yapılan stopajların vergi borcuna mahsubu

 

Cevap: Serbest meslek defterinin tasdik edilmemesi durumunda serbest meslek erbabı adına yapılan gelir vergisi tevkifatlarının vergi sorumlularınca beyan edilerek  ödenmesi durumunda, söz konusu tevkifatların vergi borcuna mahsubunun yapılıp yapılamayacağı önemli bir konudur.

Gelir Vergisi Kanununun Vergi Tevkifatının Mahsubu" başlıklı 121 inci maddesinde, Yıllık beyannamede gösterilen gelire dahil kazanç ve iratlardan bu kanuna göre kesilmiş bulunan vergilerin, beyanname üzerinden hesaplanan Gelir Vergisine mahsub edileceği, mahsubu yapılan miktar Gelir Vergisinden fazla olduğu taktirde aradaki farkın vergi dairesince mükellefe bildirileceği ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaatı üzerine kendisine red ve iade olunacağı,  hükme bağlanmış olup, konu ile ilgili olarak yayımlanan  252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "1.3.1. Mahsup Yoluyla İade" başlıklı bölümünde gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

             Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 172 nci maddesinde;  anılan Kanuna istinaden defter tutmak mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler tek tek sayılmak suretiyle belirtilmiştir.

             Aynı Kanunun 210 uncu maddesinde; serbest meslek erbabının kazanç defteri tutacağı,  236 ncı maddesinde ise; serbest meslek erbabının, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek  ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşterinin de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetinde olduğu hüküm altına alınmıştır.

             Yukarıda yer alan açıklamalara göre;

    - Serbest meslek faaliyetinden elde edilen kazancın  serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi ve bu faaliyetle ilgili olarak serbest meslek kazanç defteri tasdik ettirilerek kullanılması,  serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin de  serbest meslek makbuzu ile belgelendirilmesi gerekmekte olup, bu kazancın ticari faaliyete ilişkin tutulacak deftere ilave edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

          - Vergi Usul Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendine göre ilgili dönem serbest meslek kazancının resen takdir edilmesi, bu döneme ilişkin serbest meslek kazancının yıllık beyanname ile beyan edilmiş olması ve serbest meslek kazanç defterinin tasdik edilmemesine ilişkin cezai müeyyidelerin uygulanması halinde serbest meslek faaliyetnden dolayı kişinin adına yapılan gelir vergisi tevkifatlarının mahsubunun yapılması mümkün bulunmaktadır. Ancak,  mahsup için 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan  diğer şartların da aranılacağı unuyulmamalıdır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(07.03.2016)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM