SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kıdem Tazminat Farkı Gelir Vergisinden İstisna Mıdır ?

Kıdem Tazminat Farkı Gelir Vergisinden İstisna Mıdır ?

 Soru: Kıdem tazminat farkı gelir vergisinden istisna mıdır ?

Cevap: 193 sayılı Kanunun "Tazminat ve Yardımlarda" başlıklı 25 inci maddesinde;

            "...

            7. 1475 ve 854 sayılı Kanun'lara göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 5953 sayılı Kanun'a göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları (hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz);

            ..." hükmüne yer verilmiştir.

            Yine 1475 sayılı İş Kanununun "Kıdem Tazminatı" başlıklı 14 üncü maddesinde;

            "1- İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,

            2- İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca,

            3-Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,

            4- Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;

            Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır." hükmü yer almıştır.

            1475 sayılı İş Kanununun 16 ncı maddesinde işçinin hangi hallerde iş sözleşmesini feshedebileceği ile ilgili hükümler aynı Kanunun 17 nci maddesinde ise işverenin iş sözleşmesini hangi hallerde feshedebileceği ile ilgili hükümler yer almıştır.

            Diğer taraftan, 29/05/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'nın "Katsayıların belirlenmesi ve Ücretlerin Artırılması" başlıklı 4 üncü maddesinde;

            (1)1/01/2012-30/6/2012 döneminde geçerli olmak üzere;

            a)14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,068835), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,92105), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,021287) olarak uygulanır.

            b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 3.611,50 TL'ye yükseltilmiştir.

            ..." hükmüne yer verilmiştir.

            Bu açıklamalara göre, iş akdi feshedilerek işten ayrılan personele ödenen kıdem tazminatı farkı, Gelir Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin (7) numaralı bendine göre istisna kapsamında değerlendirilecektir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(26.10.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM