SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Özel İşyeri İnşaatının Vergilendrilmesi

Özel İşyeri İnşaatının Vergilendrilmesi

 Soru: Özel işyeri inşaatının vergilendirilmesi nasıldır ?

Cevap:  213 sayılı Vergi Usul Kanununun

"Gayrimenkuller" başlıklı 269 uncu maddesinde, iktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkullerin maliyet bedelleri ile değerleneceği hüküm altına alınmış ve "Gayrimenkullerde maliyet bedeline giren giderler" başlıklı 270 inci maddesinde ise, Gayrimenkullerde maliyet bedeline, satın alma bedelinden başka, makine ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri ile mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsanın tesviyesinden mütevellit giderlerin gireceği, ayrıca noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Alım ve Özel Tüketim Vergilerinin maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükelleflerin serbest oldukları hükme bağlanmıştır.

            Aynı Kanunun "İnşa ve imal giderleri' başlıklı 271 inci maddesinde de, inşa edilen binalarda ve gemilerde, imal edilen makina ve tesisatta, bunların inşa ve imal giderlerinin, satın alma bedeli yerine geçeceği hüküm altına alınmıştır.

            Ticari faaliyet bir tür emek sermaye organizasyonuna dayanmakta olup, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin "ticari faaliyet" olma niteliğine etki etmemektedir. Ancak bir faaliyetin ticari faaliyet sayılabilmesi için kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte, faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurları ile birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

            Özel inşaat olarak adlandırılan organizasyonlarda, bu organizasyonu üstlenen kişinin organizasyon kapsamındaki faaliyetleri inşaatın yapımına ve organizasyona ilişkin her türlü işlerden (işçi ve usta temini, malzeme alımı, her türlü ödeme ve tahsilat vb.) meydana gelmekte olup, ticari faaliyet olarak değerlendirilmeyen özel ihtiyaca ilişkin inşaat işleri mesken inşaatlarına yöneliktir.

          Uygulamada, inşa edilen işyerinin satılmak amacıyla yapılıp yapılmamasının veya satılıp satılmamasının hiçbir önemi bulunmamaktadır.

            Yine, işyeri inşaatının tamamlanmasını müteakip bu işyerinin mevcut olan ticari işletmeye dahil edilmes durumunda, bu tarih itibarıyla söz konusu işyeri inşaatına ait harcamaları maliyet bedeli üzerinden kayıtlara dahil edilmesi gerekmektedir. Söz konusu işyerinin mevcut ticari işletmeye dahil edilmemesi tercih edildiğinde ise bu işyeri inşaat faaliyetinin ayrı bir ticari işletme olarak değerlendirileceği unutulmamalıdır. 

 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(08.10.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM