SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Konut Yapı Kooperatifi Adına Alınacak Malzemelerde KDV Oranı

Konut Yapı Kooperatifi Adına Alınacak Malzemelerde KDV Oranı

 Soru: Konut yapı kooperatifi adına alınacak malzemelerde KDV oranı ne olmalıdır ?

Cevap: Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 15 inci maddesi ile 29/07/1998 tarihinden önce inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Yine, konut yapı kooperatiflerinin 29/07/1998 tarihinden sonra aldıkları inşaat ruhsatları çerçevesinde gerçekleşen inşaat taahhüt işleri % 1 oranında katma değer vergisine tabidir.

Konu ile ilgili olarak 1 seri Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan açıklamalara göre konut yapı kooperatiflerinin söz konusu istisnadan veya indirimli oran uygulamasından yararlanabilmesi için;

- Kooperatif adına bina inşaat ruhsatı alınmış olması,

- Kooperatifin konut yapı kooperatifi statüsünde bulunması,

 - İşin konut yapı kooperatifine yapılması,

 - Yapılan işin inşaat işi olması ve taahhüde dayanması gerekmektedir.

Bu itibarla, katma değer vergisi oranlarına ilişkin 2002/4480 sayılı Kararname eki 1 sayılı listenin 12 nci sırasındaki hükmün uygulanmasında da, inşaat ruhsatının tarihi ile yapılan işin inşaat işi sayılıp sayılmadığının dikkate alınması zorunludur.

Bu açıklamalar çerçevesinde;

1- İnşaat yapı ruhsatının münhasıran konut yapı kooperatifi adına düzenlenmediği durumlarda, söz konusu kooperatiflere verilecek inşaat taahhüt işlerinde istisna ya da indirimli oranda KDV uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

2- İnşaat yapı ruhsatı münhasıran konut yapı kooperatifi adına düzenlense dahi konu ile ilgili KDV mevzuatında inşaat taahhüt işi olarak kabul edilmeyen işlemler, söz konusu işlemler için belirlenen oranlarda KDV' ye tabi tutulacaktır.

3- Emanet usulüyle inşaat işi yaptırılması halinde, taşeron ve müteahhitler tarafından konut  yapı kooperatiflerine yapılan malzeme hariç işçilik hizmetlerinde istisna veya indirimli oran uygulanacak, bunun dışında inşatta kullanılmak üzere piyasadan satın alınan mal ve hizmetler ise genel hükümler çerçevesinde vergiye tabi olacaktır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(17.09.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM