SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Serbest Bölge Firmasının Tamamlayıcı Hizmetlerinin Vergisel Boyutu

Serbest Bölge Firmasının Tamamlayıcı Hizmetlerinin Vergisel Boyutu

 Soru: Serbest Bölge Firmasının Tamamlayıcı Hizmetlerinin Vergisel Boyutu Nedir ?

Cevap:  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrasında, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükme bağlanmıştır.

            3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, 6/2/2004 tarihine kadar (bu tarih dahil) serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere faaliyet ruhsatı almış mükelleflerin, ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetler dolayısıyla elde ettikleri kazançlar gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançlarının Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden istisna olacağı hükme bağlanmıştır.

            1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "5.12.3.7. İmalat faaliyetlerine uygulanacak istisna" başlıklı bölümünde,

"Serbest bölgelerde imalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyeliğinin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar kurumlar vergisinden istisnadır.

            Bu istisnadan, bölgede yeni faaliyete geçen mükellefler ile faaliyet ruhsatlarında yer alan sürenin dolmasıyla normal vergileme rejimine tabi olacak mükellefler yararlanacaktır.

            Ancak,

            - Üretim dışı faaliyetlerden,

            - Serbest bölge dışında üretilen malların satışından,

            - Faaliyet ruhsatında belirtilen alan dışında üretilen malların satışından,

            - Serbest bölgede veya serbest bölge dışında fason olarak imal ettirilen ürünlerin satışından

            elde edilen kazançlar istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

            İstisna uygulamasında, imal edilen ürünün yurt dışına ya da yurt içine satılmasının bir önemi bulunmamaktadır......."

            açıklamalarına yer verilmiştir.

             Bu çerçevede, örneğin ruhsatlarında alım satım faaliyeti ve üretim faaliyeti yazan bir i,şletmenin söz konusu ruhsatlar kapsamında serbest bölgelerde elde edilen kazançlar istisna kapsamında değerlendirilmekle birlikte, şirketin örneğin ihracını gerçekleştirdiği malzeme-makine vb. ürünlere ilişkin yurtdışında vermiş olduğu, şirket ruhsatlarında yer alan faaliyet konuları kapsamında değerlendirilemeyecek olan bakım, onarım ve montaj faaliyetlerinden elde edilen kazançlar ile ilgili olarak gelir vergisi istisnasından yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(05.05.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM