SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kayıtlı Satışlarında Yüklenilen KDV Farkının Beyannamede Gösterilmesi

İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kayıtlı Satışlarında Yüklenilen KDV Farkının Beyannamede Gösterilmesi

 Soru: İndirimli orana tabi malların ihraç kayıtlı satışlarında yüklenilen KDV farkının beyannamede gösterilmesi

Cevap: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 29/2 nci maddesinde, indirimli orana tabi işlemler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan kısmının yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle mahsuben, yılı içinde mahsuben iade edilemeyen tutarların da izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden ya da mahsuben iadesi imkanı getirilmiştir.

             İndirimli orana tabi teslimler dolayısıyla yüklenilen vergilerden indirim yoluyla giderilemeyenlerin iadesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği mülga 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (6.2.) bölümünde, indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla tesliminde ihraç kaydıyla teslim faturasında hesaplanan ancak tahsil edilmeyen ve tecil de edilemeyen KDV'nin mükellefe iade edildiği, bu teslimler nedeniyle hesaplanan KDV tutarını aşan yüklenimlerin olması durumunda bu farkın Kanunun 29/2 maddesine göre mükellefe iade edilebileceği açıklanmıştır.

            Mükellefler, bu yüklenim farklarını 1 No.lu KDV beyannamesinin "Matrah" kulakçığının "Tevkifat Uygulanmayan İşlemler" tablosu ile "İhraç Kaydıyla Teslimler" kulakçığının "İhraç Kaydıyla Teslimlere Ait Bildirim" tablosunda "İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Teslimlerinde İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Yüklenilen KDV Farkı" satırında beyan edeceklerdir.

            Söz konusu yüklenim farklarının iadesi, indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade esaslarına göre talep edilecektir

            Buna göre, indirimli orana tabi işlemlerin ihraç kaydıyla tesliminde yüklenilen vergi farkının indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yıl içinde mahsuben iadesinin talep edilmesi durumunda, indirimli oran tabi ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinde "İstisnalar ve Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosunun 405 kodlu satırına, ihraç kaydıyla teslimin yapıldığı dönem beyannamesinin ihraç kaydıyla teslimler tablosundaki hesaplanan KDV, yüklenilen KDV farkı yazılmak suretiyle işlem yapılacaktır.

            İndirimli orana tabi işlemlerin ihraç kaydıyla tesliminde yüklenilen vergi farkının yılı içinde iade talep edilmeyip izleyen yılda iadesinin talep edilmesi halinde, mülga 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5) bölümündeki usul ve esaslar çerçevesinde, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen Ocak-Kasım beyannamelerinin herhangi birinde 439 kodlu satırda beyan edilerek işlem yapılacaktır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(23.01.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM