SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Konutlarda Faydalı Alan Tespiti ve KDV Oranı

Konutlarda Faydalı Alan Tespiti ve KDV Oranı

 Soru: Konutlarda Faydalı Alan Tespiti ve KDV Oranı Ne Olacaktır ?

Cevap: KDV oranları KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile BKK eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu BKK eki I sayılı listenin 11 inci sırası uyarınca net alanı 150 m² ye kadar olan konut teslimleri % 1 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır. (Yapı ruhsatının 01/01/2013 tarihinden sonra alınması halinde 2012/4116 sayılı BKK'nın 7 nci ve 12/b maddesi hükümleri de dikkate alınacaktır.)

            01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin "III/B-2.1.3.Net Alan" başlıklı bölümünde, net alan deyiminin "konut içerisinde duvarlar arasında kalan temiz alan" olarak tanımlanan faydalı alanı ifade etmekte olduğu, plan ve proje gereği konut dışında bir amaçla kullanılacak bölümleri de ihtiva eden inşaatlarda indirimli oranın sadece konut olarak kullanılacak bölümlere uygulanacağı açıklanmış ve net alanın hesaplanması konusunda aşağıdaki şekilde hareket edileceği ifade edilmiştir.

            a) Balkon, kömürlük, garaj, asansör boşluğu ve benzeri yerler, konutlardan ayrı olarak kullanılmaları mümkün olmadığından prensip olarak net alan hesabına dahildir.

            b) Faydalı alan genel olarak duvar yüzlerinde 2,5 cm sıva bulunduğu kabul edilerek, proje üzerinde gösterilmiş bulunan kaba yapı boyutlarının her birinden 5'er cm. düşülmek suretiyle hesaplanır.

            Ancak;

            -Konutlarda kapı ve pencere şeritleri, duman ve çöp bacası çıkıntıları, ışıklıklar ve hava bacaları,

            -Karkas binalardaki kolonların duvarlardan taşan dişleri,

            -Bir konuttaki balkonların veya arsa zemininden 0,75 m.den yüksek terasların toplamının 2 m2'si çok katlı binalarda yapılan çekme katların etrafında kalan ve ticaret bölgelerinde zemin katların komşu hududuna kadar uzaması ile meydana gelen teraslar,

            -Çok katlı binalarda genel giriş, merdiven, sahanlıklar ve asansörler,

            -İki katlı tek ev olarak yapılan konutlarda iç merdivenlerin altında 1,75 m. yüksekliğinden az olan yerler,

            -Bodrumlarda konut başına bir adet, konutun bulunduğu bina dışında konut başına 4 m2'den büyük olmamak üzere yapılan kömürlük veya depo,

            -Kalorifer dairesi, yakıt deposu, sığınak, kapıcı dairesi, müşterek hizmete ayrılan depo, çamaşırlık,

            -Bina içindeki garajlar ile bina dışında konut başına 18 m2'den büyük olmamak üzere yapılan garajlar,

            faydalı alan dışındadır.

            Bina dışındaki kömürlük ve depoların 4 m2'yi, garajların 18 m2'yi aşan kısmı, ait oldukları konutun faydalı alanına dahil edilirler.

Ayrıca, bahçe ve yola ait alanın ise faydalı alan içinde değerlendirilmemesi

            gerekmektedir.

Son olarak, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihte, arsa sahibine yapılacak bağımsız birim teslimleri için düzenlenecek faturada bağımsız birimin niteliğine göre emsal bedeli üzerinden % 1 veya % 18 oranında KDV hesaplanacağı unutulmamalıdır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(20.01.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM