SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Adi Ortaklığın Feshinde Fatura

Adi Ortaklığın Feshinde Fatura

 Soru: Adi ortaklığın feshinde fatura düzenlenecek midir ?

Cevap: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 160 ıncı maddesinde; 153 üncü maddede yazılı mükelleflerden işi bırakanların, keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecbur oldukları hükmü yer almakta olup aynı Kanun un 161 inci maddesinde, vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona ermesinin işi bırakmayı ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.

             Adi ortaklıklar 818 sayılı Borçlar Kanununun 520-541 inci maddelerinde düzenlenmiştir. Anılan Kanunun 520 nci maddesinde adi ortaklık, iki veya daha fazla kişinin, bir sözleşmeye dayanarak ortak bir amaca ulaşmak için emek ve mallarını birleştirmesi olarak tanımlanmıştır. Adi ortaklığın amacı, ortakların sorumlulukları, sermayesi, borçları ve alacakları bu Kanunda düzenlenmiştir. Adi ortaklık tüzel kişiliği haiz olmayıp Borçlar Kanunu hükümlerine göre kurulur ve son bulur. İştirak halinde mülkiyet esasına göre faaliyet sürdüren adi ortaklıklar elde ettikleri gelirin vergilendirilmesi açısından bağımsız bir ünite olarak kabul edilmemiştir. Ticari faaliyette bulunan adi ortaklıklarda her bir ortağın payına düşen kazanç ayrı ayrı ticari kazanç sayılmıştır. Ortaklar kendi paylarına düşen karlarını ticari kazanç olarak münferiden beyan etmek zorundadırlar. Ancak adi ortaklık KDV yönünden vergi mükellefi gelir stopaj yönünden ise vergi sorumlusu olarak kabul edilmiştir.

             Bu açıklamalara göre, herhangi bir adi ortaklıkta ortaklık payının diğer bir ortağa (ki bu ortak bir tüzel lişi de olabilir)  devredilmesi işlemi adi ortaklığın sona ermesi sonucunu doğurduğundan, işletmedeki tüm hakların devri karşılığı belirlenen toplam bedel üzerinden, devir tarihi itibariyle fatura düzenlenmesi ve katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(12.01.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM