SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Teslimden Önce Fatura Düzenlenmesi ve Yüklenilen KDV

Teslimden Önce Fatura Düzenlenmesi ve Yüklenilen KDV

 Soru: Teslimden önce fatura düzenlenmesi halinde yüklenilen ve iade KDV

Cevap: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/c maddesinde, Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler ile aynı Kanun hükümlerine göre boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmış, konuyla ilgili olarak yayımlanan 16 ve 19 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

           Aynı Kanunun 10 uncu maddesinin (a) bendinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, (b) bendinde ise malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarlarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesiyle vergiyi doğuran olayın meydana geleceği belirlenmiştir.

            Yine, Kanunun 32 nci maddesi, bu Kanunun 11, 13, 14, 15 inci maddeleri ile 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisinin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak katma değer vergisinden indirileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen katma değer vergisi mükelleflere iade edileceği belirtilmiş, iade uygulamasının usul ve esasları ise muhtelif tarihlerde yayımlanan Genel Tebliğler ile açıklanmıştır.

            Buna göre; işlemden önce fatura düzenlenmesi ile vergiyi doğuran olay meydana gelmekte ancak iade hakkını doğuran işlem vukuu bulmamaktadır. Bu nedenle, yüklenip indirim konusu yapılamayan KDV'nin iadesinin, en erken malın fiilen teslim edildiği dönemde gerekirse düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle talep edilmesi gerekmektedir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(05.01.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM