SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İş Kazasında Ölen İşçi İçin Ödenen Para Gider Yazılır Mı ?

İş Kazasında Ölen İşçi İçin Ödenen Para Gider Yazılır Mı ?

 Soru: İş Kazasında Ölen İşçi İçin Ödenen Para Gider Yazılır mı ?

Cevap: İş kazasında ölen işçilerin ailelerine verilen tazminat niteliğindeki ödemelerin ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususu aşağıda kanun maddeleriyle ele alınıp değerlendirilmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Safi Kurum Kazancı" başlıklı 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

         193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde ticari kazancın tespitinde indirilebilecek giderler sayılmış olup anılan maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde de; işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama ve kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların  gider olarak yazılabileceği belirtilmiştir.

          Ayrıca, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde, sözleşmede ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanların suçlarından doğan maddi ve manevi zarar tazminat giderlerinin gider olarak kabul edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

          Buna göre, şirket bünyesinde çalışan işçinin ölümü nedeniyle herhangi bir mahkeme ilamı da olmaksızın işçinin varislerine ödenmiş olan tazminatların Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca, safi kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün değildir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(26.12.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM