SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Serbest Bölgede Bulunan Gayrimenkulün Satın Alınmasında Tapu Harcı Var Mıdır ?

Serbest Bölgede Bulunan Gayrimenkulün Satın Alınmasında Tapu Harcı Var Mıdır ?

 Soru: Serbest bölgede bulunan gayrimenkulün satın alınmasında tapu harcı var mıdır ?

Cevap: Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde; tapu ve kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların, tapu ve kadastro harçlarına tabi olduğu, 123 üncü maddesinde ise; özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı, 125 inci maddesinde de; bu Kanun'un ilgili kısımlarında mükellefiyet hakkında konulmuş hükümlerin aksine, özel kanunlarda hüküm bulunduğu takdirde özel kanun hükmünün uygulanacağı, hükümlerine yer verilmiştir.

             Aynı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I-20/a fıkrasında da; gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra veya şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlâklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı harç alınacağı hükme bağlanmıştır.

             Söz konusu harcın oranı 20/09/2012 tarih ve 2012/3735 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 22/09/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere binde 20 olarak belirlenmiştir.

             Diğer taraftan, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 5084 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle eklenen ve 5810 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değiştirilen geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar bu bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemlerin ve düzenlenen kağıtların damga vergisinden ve harçlardan müstesna olduğu belirtilmiştir.

             Madde hükmünün incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, söz konusu düzenlemeyle 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulan serbest bölgede faaliyet gösteren firmaların bu bölgede gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemlerinin ve düzenlenen kağıtlarının harçlardan ve damga vergisinden istisna tutulması amaçlanmıştır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(23.12.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM