SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Tam ve Kısmi Bölünmede İşçilik Hakları

Tam ve Kısmi Bölünmede İşçilik Hakları

 Soru: Tam ve Kısmi Bölünmede İşçilik Hakları Nelerdir ?

Cevap:

 

 İşçi İşyeri Devrine İtiraz Etmezse

Türk Ticaret Kanunu’nun 178. maddesine göre tam veya kısmi bölünmede, işçilerle yapılan hizmet sözleşmeleri, işçi itiraz etmediği takdirde, devir gününe kadar bu sözleşmeden doğan bütün hak ve borçlarla devralana geçer. Eski işveren ile devralan, işçinin bölünmeden evvel vadesi gelmiş alacakları ile hizmet sözleşmesinin normal olarak sona ereceği veya işçinin itirazı sebebiyle sona erdiği tarihe kadar geçen sürede ödenebilecek aşamaya gelmiş alacaklarından birlikte sorumludur.


İşçi İşyeri Devrine İtiraz Ederse

İşçi devre itiraz ederse, hizmet sözleşmesi kanuni işten çıkarma süresinin sonunda sona erer. Devralan ve işçi o tarihe kadar sözleşmeyi yerine getirmekle yükümlüdür. İş sözleşmesi belirsiz süreli ise çalışma süresine göre 2 ile 8 hafta arasında değişen sürelerde çalıştıktan sonra işçinin iş sözleşmesi sona erer.

Örnek: Bir işyerinde belirsiz süreli olarak iki yıldan beri çalışan işçinin işyeri devredilirse ve işçide devre itiraz ederse işçinin iş sözleşmesi ne zaman sona erer?

İşçinin iş sözleşmesi bildirim süresinin (6 haftanın) sonunda sona erer.

Eski işveren ile devralan, işçinin bölünmeden evvel vadesi gelmiş alacakları ile hizmet sözleşmesinin normal olarak sona ereceği veya işçinin itirazı sebebiyle sona erdiği tarihe kadar geçen sürede ödenebilecek aşamaya gelmiş alacaklarından birlikte sorumludur.

 

İş Sözleşmesinden Doğan Sorumluluğun Devri

İşveren iş sözleşmesinden doğan sorumluluklarını aksi kararlaştırılmadıkça veya hâlin gereğinden anlaşılmadıkça, üçüncü bir kişiye devredemiyor. Yasa koyucu bu düzenleme ile işçilerin haklarını güvence altına almayı amaçlamıştır.

 

İşçinin Alacakları Konusunda Garanti İstemesi

İşçiler, işyerinin devir tarihinde ödenmesi gereken ve daha sonra ödenecek alacaklarının teminat altına alınmasını isteyebilirler. Bu uygulama diğer iş kanunlarında bulunmamaktadır. Bu düzenleme işçiler için getirilmiş yeni bir düzenlemedir. İşçilerin alacaklarının çeşitli şekillerde geciktirilmesi ya da ortadan kaldırılmasını kanun koyucu önlemek istemiştir. Örneğin işverenin işçilerin alacaklarını ödememesi durumunda işçiler alacaklarının rehin, ipotek vb. şekilde garanti edilmesini işverenden isteyebilirler.

 

Devreden Şirketin Sorumluluğu

Devreden şirketin bölünmeden önce şirket borçlarından dolayı sorumlu olan ortakları, hizmet sözleşmesinden doğan ve intikal gününe kadar vadesi gelen borçlarla, hizmet sözleşmesi normal olarak sona ermiş olsaydı vadesi gelecek olan veya işçinin itirazı sebebiyle hizmet sözleşmesinin sona erdiği ana kadar doğacak olan borçlardan müteselsilen/birlikte sorumlu olmakta devam ederler.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(18.12.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM