SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları Kısaca Nelerdir

Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları Kısaca Nelerdir

 Soru: Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları kısaca nelerdir ?

Cevap: Maliye Bakanlığı tarafından 2014 yılında uygulanacak olan;

- Usulsüzlük cezaları (VUK 352)

- Özel usulsüzlük cezaları (VUK 353)

- Özel usulsüzlük cezaları (VUK mükerrer 355)

bu oran dikkate alınmak suretiyle hesaplanmış ve 30 Aralık 2013 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 432 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Söz konusu Tebliğ'deki bilgiler çerçevesinde, 2014 yılında uygulanacak olan usulsüzlük ve özel usulsüzlük ceza tutarları aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

1. Usulsüzlük cezaları (VUK md. 352)

 Mükellef grupları

Birinci derece usulsüzlükler için (TL)

İkinci derece usulsüzlükler için (TL)

 Sermaye şirketleri

110,00

60,00

 Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve  serbest meslek erbabı

70,00

36,00

 İkinci sınıf tüccarlar

36,00

17,00

 Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir  vergisine tabi olanlar

17,00

9,70

 Kazancı basit usulde tespit edilenler

9,70

4,40

 Gelir vergisinden muaf esnaf

4,40

2,40


Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re'sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.

2. Özel usulsüzlük fiilleri ve cezaları (VUK md. 353)

 Özel usulsüzlük filleri

Ceza (TL)

 1. Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi,   alınmaması halinde,  belgede yazılması gereken meblağın % 10'u

Her bir belge için en az 190 TL

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

97.000

  2. Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi,  taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme  zorunluluğu getirilen  belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

190

 - Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

9.700

 - Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

97.000

 3. Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin;  bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ve  levha bulundurma, asma  mecburiyetine uyulmaması

190

 4. Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul  ve esaslar ile  muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve  standartlara uyulmaması

4.400

 5. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma  zorunluluğu  getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara her bir işlem için

230

 6. Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa  işletmecilerine

700

 - Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

140.000

 7. 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen  kuruluşlardan yaptıkları  işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda  yerine getirmeyenlere

970

ecblank 8. Vergi Usul Kanunu'nun 127. maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli  görevlisinin  ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

700

Yukarıda belirtilen özel usulsüzlükler sonucunda vergi ziyaı da meydana geliyorsa vergi ziyaının gerektirdiği vergi cezaları ayrıca kesilir.

Vergi Usul Kanunu'nun 232. maddesinin 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar dışında kalan kişilerin (nihai tüketiciler); fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma bileti almadıklarının tespit edilmesi halinde, bunlara 2. sırada yer alan cezanın beşte biri kadar (38 TL) özel usulsüzlük cezası kesilir.

zlü3. Özel usulsüzlük cezaları (VUK mük. md. 355)

(Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257. madde hükmüne uymayanlar için)

 Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.200,00 TL

 İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

600,00 TL

 Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar hakkında

300,00 TL


Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 970.000 TL'yi geçemez.

Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanır.

Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(28.11.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM