SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
TTK’da Defter ve Belgelerle İlgili Cezalar

TTK’da Defter ve Belgelerle İlgili Cezalar

 Soru:TTK’da Defter ve Belgelerle İlgili Cezalar Nelerdir ? 

Cevap: - Türk Ticaret Kanunu’nun 64/1 Md .26.06.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanunun 8.maddesiyle değiştirilen şeklinde; ‘ Ticari defterlerini tutmayan, ticari defterlerinde ticari işleri ile ilgili iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini, bunların neticelerini ortaya koymayanlara, uzman kişilerce yapılacak incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir vermeyecek şekilde defter tutan tacirler Dörtbin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılırlar.

- Türk Ticaret Kanunu’nun 64/2 Md. Ticari işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamayan tacirler Dörtbin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılırlar.

- Türk Ticaret Kanunu’nun 64/3 Md . 26.06.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değiştirilen şeklinde; Defterlerin açılış onaylarını kullanılmaya başlamadan önce noterde onaylatmayanlara, yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterlerinin kapanış onaylarını yaptırmayan tacirler Dörtbin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılırlar.

- Türk Ticaret Kanunu’nun 65. Md. Defterler ve gerekli diğer kayıtları Türkçe tutmayanlara , kısaltmalar, rakamlar, harfler ve semboller kullanıldığı takdirde bunların anlamları açıkça belirtmeyenlere , defterlere yazımlar ve diğer gerekli kayıtlar, eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli olarak yapmayanlara, bir yazım veya kaydın önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilmesi ve değiştirilmesi durumunda ve kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan değiştirmeleri yapanlara, muhasebenin tutuluş biçimi ve bu konuda uygulanan yöntemlerin Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmaması durumunda tacirler Dört bin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılırlar.

- Türk Ticaret Kanunu’nun 66. Md. Her tacirin, ticari işletmesinin açılışında, taşınmazlarını, alacaklarını, borçlarını, nakit parasının tutarını ve diğer varlıklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde gösteren ve varlıkları ile borçlarının değerlerini teker teker belirten bir envanter çıkarmayan tacirlere, açılıştan sonra her faaliyet döneminin sonunda da böyle bir envanter düzenlemeyen tacirler Dört bin Türk Lirası idari para cezasıylacezalandırılırlar .

- Türk Ticaret Kanunu’ nun 86. Md. Saklanması zorunlu olan belgeleri, sadece görüntü veya başkaca bir veri taşıyıcısı aracılığıyla ibraz edebilen kimse, giderleri kendisine ait olmak üzere, o belgelerin okunabilmesi için gerekli olan yardımcı araçları kullanıma hazır bulundurmayan tacirler; icap ettiği takdirde belgeleri, giderleri kendisine ait olmak üzere bastırmayan ve yardımcı araçlara ihtiyaç duyulmadan okunabilen kopyalarını sunmayan tacirler Dört bin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılırlar.

- Türk Ticaret Kanunu’ nun 562/4. Md. Bu Kanun hükümlerine göre tutulmakla veya muhafaza edilmekle yükümlü olunan defter, kayıt ve belgeler ile bunlara ilişkin bilgileri, denetime tabi tutulan gerçek veya tüzel kişiye ait olup olmadığına bakılmaksızın, 210. maddenin birinci fıkrasına göre denetime yetkili olanlarca istenmesine rağmen vermeyenler veya eksik verenler ya da bu denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleyenler, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar.

- Türk Ticaret Kanunu’ nun 562/6. Md.Ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi yahut bu Kanuna uygun saklanmaması hâllerinde, sorumlular üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(07.04.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM