SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
4/b Sigortalılığın Başlangıcı ve Kuruma Bildirilmesi

4/b Sigortalılığın Başlangıcı ve Kuruma Bildirilmesi

 Soru: 4/b Sigortalılığın Başlangıcı ve Kuruma Bildirilmesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler


Cevap: Ticari kazanç ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek ve basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar vergi mükellefiyetinin başladığı tarihten itibaren sigortalı sayılacaklardır. Sigortalılar vergi mükellefiyetinin başladığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde vergi daireleri tarafından Kuruma bildirilecektir. Örneğin, doktorluk mesleğinden dolayı 20.02.2014 tarihinde gerçek usulde vergi muafiyeti başlayan sigortalının sigortalılığı 20.02.2014 tarihi itibariyle başlatılacak, vergi dairesi tarafından 06.03.2014 tarihine kadar Kuruma bildirilecektir.


Vergiden muaf olup esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanların sigortalılıkları kayıt tarihinden itibaren başlayacak olup bu tarih esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerince en geç on beş gün içinde Kuruma bildirilecektir. Örneğin, seyyar musluk tamirciliği mesleğinden dolayı vergiden muaf olduğunu belgeleyerek esnaf ve sanatkârlar sicil müdürlüğüne 10.03.2014 tarihinde kayıt yaptıran sigortalının kayıt tarihi müdürlükçe 24.03.2014 tarihine kadar Kuruma bildirilecek ve sigortalılık 10.03.2014 tarihinde başlatılacaktır.

 

Kolektif şirket ortaklarının sigortalılıkları vergi mükellefiyetlerinin başladığı tarihten itibaren başlatılacak ve vergi dairelerince on beş gün içinde Kuruma bildirilecektir. Örneğin, “S” kolektif şirketi 3 ortaklı olarak 27.02.2014 tarihinde vergi dairesince tescili yapılarak kurulmuştur. Ortakların sigortalılıkları 27.02.2014 tarihinde başlatılacak ve vergi dairesince 13.03.2014 tarihine kadar Kuruma bildirilecektir.

 

Adi şirketlerin komandite ve komanditer ortaklarının sigortalılığı vergi mükellefiyetinin başlangıç tarihinden itibaren on beş gün içinde vergi dairelerince Kuruma bildirilecektir. Örneğin, E komandit şirketi 04.02.2014 tarihinde 2 komandite, 3 komanditer ortaklı kurulmuş olup vergi dairesince 5 ortağın sigortalılıkları aynı tarihte başlatılacak ve 18.02.2014 tarihine tadar vergi dairesince Kuruma bildirilecektir.

 

Donatma iştiraki ortaklarının sigortalılığı vergi mükellefiyetlerinin başladığı tarihte başlayacak ve on beş gün içinde vergi dairelerince Kuruma bildirilecektir.

 

Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları yönetim kuruluna seçildikleri tarih itibariyle sigortalı sayılır. Bu kişiler şirket yetkililerince on beş gün içinde Kuruma bildirilir. Örneğin, X anonim şirketi 5 ortaklı olarak 21.01.2014 tarihinde kurulmuş olup 26.01.2014 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 3 ortak yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir. Sigortalılıkları 26.01.2014 tarihinde başlatılacak ve Kuruma şirket yetkililerince 09.02.2014 tarihine kadar bildirilecektir.

 

Limitet şirket ortaklarının sigortalılığı şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildiği tarihten itibaren başlatılacak ve sicil memurluklarınca tescil tarihinden itibaren on beş gün içinde Kuruma bildirilecektir. Örneğin, 14.01.2014 tarihinde 2 ortaklı olarak ticaret sicil memurluğuna tescil edilen B limitet şirketinin 2 ortağının sigortalılığı aynı tarihte başlayacak ve bildirim sicil memurluğunca 28.01.2014 tarihine kadar yapılacaktır.


Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının sigortalılığı, şirket kuruluşunda tescil tarihinden itibaren başlatılarak ticaret sicil memurluğunca hisse devri ve yeni ortakların sigortalılıkları ise ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihten itibaren başlatılarak şirket yetkililerince on beş gün içinde Kuruma bildirilecektir. Örneğin, sermayesi paylara bölünmüş komandit M şirketi 05.01.2014 tarihinde ticaret sicil memurluğunca tescil edilmiş olup komandite ortak aynı tarih itibariyle sigortalı sayılacak ve sicil memurluğunca 19.01.2014 tarihine kadar Kuruma bildirilecektir.

 

Tarımsal faaliyette bulunanların sigortalılığı bağlı oldukları ziraat odalarınca ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde tarım il/ilçe müdürlüklerince veya kendilerince bir yıl içinde bildirilmesi hâlinde odaya kaydedildikleri tarihten, bildirilmemesi hâlinde bildirimin Kuruma yapıldığı tarihten itibaren başlar. Tarımsal faaliyette bulunanlar bir ay içinde ziraat odaları veya tarım il/ilçe müdürlüklerince Kuruma bildirilir. Tarımsal faaliyette bulunanların on sekiz yaşını doldurdukları tarihi takip eden yılbaşından itibaren sigortalılıkları başlar.

 

Örneğin, 01.10.2014 tarihinde ziraat odasına kayıt yaptıran sigortalının kaydı 30.09.2015 tarihine kadar Kuruma bildirilmiş ise sigortalılık 01.10.2014 tarihinde başlar.

 

Aylık ve/veya gelir almayan köy ve mahalle muhtarlarının sigortalılıkları seçildikleri tarihten itibaren başlar ve il veya ilçe mülki amirliklerince on beş gün içinde Kuruma bildirilir. Örneğin, 29.03.2014 yerel seçimlerinde köy muhtarı seçilen kişinin sigortalılığı aynı tarihte başlayacak ve ilçe mülki idaresince 12.04.2014 tarihine kadar Kuruma bildirilecektir. Son gün resmî tatil olursa sonraki gün bildirilir.

 

At yarışları hakkında kanuna tabi jokey ve antrenörlerin sigortalılıkları lisans belgesine göre fiilen çalışmaya başladıkları tarihte başlar ve Türkiye Jokey Kulübü tarafından bir ay içerisinde Kuruma bildirilir. Örneğin, Türkiye Jokey Kulübüne 01.01.2014 tarihinde lisans belgesinin onaylandığı bildirilen sigortalının kulüp tarafından Kuruma bildirimi 01.02.2014 tarihine kadar yapılacak ve sigortalılığı 01.01.2014 tarihinde başlayacaktır.


Sigortalı işe giriş bildirgesini Kanunda belirtilen süre, şekil ve usulde vermeyenler veya Kurumca İnternet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu hâlde anılan ortamda göndermeyenler hakkında her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(13.02.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM