SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri

Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri

 Soru:Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması

Cevap: Bu tür işlerde KDV tevkifatını belirlenmiş alıcılar yapar. Tevkifat oranı, 2/10'dur.

Bir başka deyişle aşağıdaki işletmelere verilen; Yapım işleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık,mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dâhil),kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama vebenzeri hizmetler tevifat uygulanacak hizmetler kapsamındadır.

b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

 

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

 

- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

 

- Döner sermayeli kuruluşlar,

 

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

 

- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

 

- Bankalar,

 

- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

 

- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

 

- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

 

- Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,

Bu bölüm kapsamına aşağıdaki hizmetler girmektedir.

- Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın koruma ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işleri.

- Yukarıda sayılan yapılar ve inşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işler. (Bu işler, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılmaları halinde de bu kapsamda tevkifata tabi tutulur.)

- Yapım işleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler yapım işlerinden ayrı ve bağımsız olarak verildiği takdirde Tebliğin (3.2.2) bölümü kapsamında değerlendirilir.

Sayılan hizmetler yapım işlerinden ayrı ve bağımsız olarak verildiğitakdirde tevkifat oranı 9/10'dur. Yüklenicileri tarafından tamamenveya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicileredevredilen yapım işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından,kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır.

Tevkifat kapsamındaki işin bir kısmının alt yüklenicileredevredilmesi halinde, devir işlemlerinin yazılı bir sözleşmeyedayanıp dayanmaması tevkifat uygulaması bakımından önemli değildir.

Alıcının, belirlenmiş alıcı olmaması halinde, ilk yüklenicinin ve altyüklenicilerin tevkifat yapma sorumluluğu yoktur. İlk yüklenicininbelirlenmiş alıcı olmaması halinde, ilk aşamada tevkifat kapsamınagirmeyen bu işin kısmen veya tamamen devredildiği altyüklenicilerden tevkifat yapılır.

Örnek: (A) Ltd. Şti., yaptıracağı hizmet binası inşaatını (B) A.Ş.'yeihale etmiştir. (B), hisse senetleri İMKB' de işlem gören bir şirkettir.

(B), bu inşaatın su basmanı işini (C) firmasına yaptırmaktadır. Budurumda, (B)'nin (A)'ya düzenlediği faturada tevkifatuygulanmayacak, (C)'nin (B)'ye düzenlediği faturada ise tevkifatuygulanacaktır.

Alıcı ve ilk yüklenici belirlenmiş alıcı ise, ilk aşamada tevkifatuygulanmaz. Ancak ilk yüklenicinin bu yapım işini belirlenmiş alıcıolmayan alt yüklenicilere devretmesi halinde kendisi tarafındantevkifat yapılır.

Tevkifata tâbi işler KDV'den müstesna ise, KDV hesaplanmayacağıiçin tevkifat da yapılmaz. KDV'den istisna olan işlerin alt yüklenicileredevredilmesi ve alt yüklenicilerin yaptığı işlemin KDV'den müstesnaolmaması halinde, alt yüklenicilerin gerçekleştirdikleri işlemlerüzerinden hesaplanan KDV tevkifata tâbi tutulur.

30/04/2006 (bu tarih dâhil) tarihinden önce ihalesi tamamlanmışişlere ilişkin faturalarda gösterilen KDV tutarı tevkifata tâbitutulmayacaktır. Bu kapsamda tevkifata tâbi tutulmayacak yapımişlerinin yüklenicileri, 30/04/2006 (bu tarih dâhil) tarihinden öncealt yüklenicilere devrettikleri kısımlara ait KDV üzerinden tevkifatyapmayacaktır. Ancak 30/04/2006 (bu tarih dâhil) tarihinden öncesözleşmesi imzalanan yapım işi yüklenicilerinin bu tarihten sonraalt yüklenicilere devrettikleri veya devredecekleri kısımlara ait KDVüzerinden ise tevkifat yapmaları gerekir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(24.01.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM